Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Logistycznej

Poleć znajomym
 

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Logistycznej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Logistycznej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 919 obręb Sosnowiec 0012, o powierzchni 4910 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00087720/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest niezagospodarowana, posiada kształt nieregularny.

W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na terenie ozn. symbolem B.16U przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Uzasadnienie formy wyboru w przetargu:

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,  nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z przedmiotową nieruchomością, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 780/3 oraz 780/5 obręb  Sosnowiec 0012.

1.  Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 491 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden  tysięcy złotych). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.),wynosi 23%.

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3.  Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 780/3 oraz 780/5 obręb Sosnowiec 0012 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, w terminie do  dnia 16.11 2020 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi : 50 000 ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia 16.11.2020 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 16.11.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień  przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości,  a osoby fizyczne pozostające w ustawowej  wspólności majątkowej, zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu oraz stosowne pełnomocnictwo lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna  zostać uwierzytelniona przez notariusza.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8.  Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.  Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

12. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-414.

15.  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 26
  • września 2020Sobota
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 10oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 11oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP