Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Powstańców Śląskich:

I. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6472/4, obręb 0009 Sosnowiec, o powierzchni  645 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00028622/7,

II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6472/5, obręb 0009 Sosnowiec, o powierzchni  1049 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00028622/7.

Nieruchomości posiadają kształt  regularny, są niezagospodarowane. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 175/19/W z dnia 9.09.2019 r. nieruchomości są przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6472/4 – 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6472/5 – 172.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) wynosi 23%.

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w 23.10.2020 r. od godz.  9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 8.11.2019 r. oraz dniu 24.04.2020 r. 

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) na każdą działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 19.10.2020 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 19.10.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu w tym z przebiegającą przez działkę nr 6472/4 siecią gazową Ø300 należącą do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

15. Nabywca nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6472/5 będą zobowiązani w terminie do trzech miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego do ustanowienia nieodpłatnej,  nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A., z uwagi na okoliczność, iż przez przedmiotową działkę przebiega czynna sieć wodociągowa  Ø110.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.             

powrót
  • 26
  • września 2020Sobota
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 10oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 11oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP