Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kukułek

Poleć znajomym
 

Przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kukułek

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny  przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Kukułek, zapisanych w księdze wieczystej  nr KA1S/00052596/2 oznaczonych geodezyjnie  jako:

1/  działka nr  4292/4   obręb Sosnowiec 0010  o pow. 778  mkw 

2/  działka nr 4292/7    obręb Sosnowiec 0010  o pow. 777  mkw

3/  działka nr  4292/8   obręb Sosnowiec 0010  o pow. 812  mkw 

4/  działka nr 4292/ 9   obręb Sosnowiec 0010  o pow. 858  mkw

5/  działka nr 4292/ 10  obręb Sosnowiec 0010 o pow. 991  mkw

Cena wywoławcza do przetargu  dla działki nr  4292/4  wynosi :  199 200,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu dla działki nr  4292/7   wynosi:   194 200,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu dla działki nr  4292/8   wynosi:   203 200,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu dla działki nr  4292/9  wynosi:    208 200,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu dla działki nr  4292/10  wynosi:  247 200,00 zł

Nieruchomości są niezabudowane, posiadają kształt regularny. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca o symbolu FF.51 MN działki przeznaczone są pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z   późn.zm, wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 4.12.2020 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali nr 307,  II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 20 000,00 zł na każdą działkę (słownie dwadzieścia tysięcy złotych).). Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania, tj. wygrania  licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 30.11.2020 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 30.11.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.. Przed otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-414.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 30
  • października 2020Piątek
Imieniny: Zenobia, Przemysław, Gerarda, German, Klaudiusz
Pogoda:
  • 8oCTeraz
  • 10oCJutro
  • 9oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP