Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. G. Daimlera

Poleć znajomym
 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza

 ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul.G. Daimlera, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 261/13  oraz 617 obręb Sosnowiec 0011, o powierzchni łącznej 9578 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00026745/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest  zabudowana tzw.

” cudzymi  nakładami”.

 Zgodnie z obowiązującym miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na terenie ozn. symbolem O2 U,P przeznaczonym pod zabudowę  usługową oraz obiekty produkcyjne, składy, magazyny.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 3 023 000,00 zł (słownie:  trzy miliony  dwadzieścia trzy tysiące złotych). W przypadku rozstrzygnięcia przetargu na rzecz właściciela nakładów do wartości gruntu zostanie  doliczony należny 23% podatek Vat,  natomiast w przypadku rozstrzygnięcia przetargu  na  rzecz osoby trzeciej, sprzedaż będzie zwolniona z podatku Vat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.z 2020r,  poz.106 z późn.zm.).

2. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 20.04.2022 r. Nowonabywca będzie zobowiązany  przejąć prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 200 000,00 zł   (słownie dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 15.02.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 15.02.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. 32 29-60-414.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 18
  • stycznia 2021Poniedziałek
Imieniny: Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Liberata, Lubart
Pogoda:
  • -9oCTeraz
  • 0oCJutro
  • 2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP