Przetarg nieograniczony na sprzedaż przy ul. Niecałej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż przy ul. Niecałej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących  nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych  w Sosnowcu przy ul. Niecałej.

I. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3758 obręb Ostrowy Górnicze o pow.638 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna),  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

II. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3759 obręb Ostrowy Górnicze o pow.600 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968  mkw ( droga wewnętrzna),  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

III. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3760 obręb Ostrowy Górnicze o pow.615 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968  mkw ( droga wewnętrzna,)  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

IV. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3761 obręb Ostrowy Górnicze o pow.706 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna),  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

V. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3762 obręb Ostrowy Górnicze o pow.689 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna),  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

VI. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3763 obręb Ostrowy Górnicze o pow.654 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna),  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

VII. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr  3764 obręb Ostrowy Górnicze o pow.626 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna),  zapisaną w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

Nieruchomości są niezabudowane, posiadają kształt  regularny. Zgodnie z  wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 206/18/W z dnia 23.08.2018r. przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

        1. Cena wywoławcza do przetargu  wynosi  :

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3758  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 88 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3759  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 83 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3760  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 85 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3761  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 125 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3762  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 127 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3763  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 121 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3764  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 112 700,00zł

 Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn.zm., wynosi 23%.

2. Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są  również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 9.04.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali nr 307,  II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł  na każdą działkę (słownie dziesięć tysięcy złotych.). Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania, tj. wygrania  licytacji.

 W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium).  Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 2.04.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 2.04.2021r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-414.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 2
  • marca 2021Wtorek
Imieniny: Absalon, Paweł, Januaria, Agnieszka, Symplicjusz
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP