Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mikołajczyka

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mikołajczyka

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul.S.Mikołajczyka, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6639/5 obręb Sosnowiec 0010, o powierzchni 2510 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00028929/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana tzw. ”cudzymi  nakładami”.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca  przedmiotowa działka znajduje się na obszarze o symbolu A6.3/4 MN1, tj.teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 540 000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych). W przypadku rozstrzygnięcia przetargu na rzecz właściciela nakładów do wartości gruntu zostanie  doliczony należny 23% podatek VAT,  natomiast w przypadku rozstrzygnięcia przetargu  na  rzecz osoby trzeciej, sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.z 2020r,  poz.106 z późn.zm.).

2. Przetarg odbędzie się w dniu  16.04.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

 3. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi:  50 000,00 zł   (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 12.04.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 12.04.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

4. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

5.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

10. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

12. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

13. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. 32 29-60-414.

14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 2
  • marca 2021Wtorek
Imieniny: Absalon, Paweł, Januaria, Agnieszka, Symplicjusz
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 10oCJutro
  • 8oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP