Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Południowej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Południowej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Południowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/40, obręb 0003 Zagórze, o powierzchni 3590 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00036105/6.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny, jest niezagospodarowana. Nieruchomość jest objęta uchwałą nr 446/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, Roman Dmowskiego. Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę usługową.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 538.300,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta  złotych). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106) wynosi 23%.

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro. Poprzednie przetargi odbyły się dnia 5.06.2020 r. oraz 4.12.2020 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 19.04.2021 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu  19.04.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14.  Zgodnie z informacją przekazaną przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. aktualnie brak jest możliwości zasilenia przedmiotowej nieruchomości w wodę. W tym przedmiocie nowonabywca powinien zwrócić się z wnioskiem  do Sosnowieckich Wodociągów S.A. celem rozpoczęcia procedowania w sprawie.

15.  Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu w tym z przebiegającą przez działkę nr 1408/40 siecią gazową Ø63, należącą do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., kablem telekomunikacyjnym, a także z  przebiegającym w granicy z działką 1398/1 kablem elektroenergetycznym oraz murem oporowym. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.               

powrót
  • 2
  • marca 2021Wtorek
Imieniny: Absalon, Paweł, Januaria, Agnieszka, Symplicjusz
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 10oCJutro
  • 8oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP