Przetarg na sprzedaż nieruchomości w rejonie ulic Objazdowej-Zwiadowców-Szperaczy

Poleć znajomym
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w rejonie ulic Objazdowej-Zwiadowców-Szperaczy

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu w rejonie ulic Objazdowej -Zwiadowców-Szperaczy:

I.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 2664/3, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni 528 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2676/3, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni  632 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

III.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2662/1, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni 778 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0.

Nieruchomości są niezagospodarowane, porośnięte drzewami. Zgodnie z wydanymi  decyzjami o warunkach zabudowy nr: nr 242/16/W z dnia 22.09.2016 r., 42/16/W z dnia 29.02.2016 r. oraz 173/17/W z dnia 10.08.2017 r.- nieruchomości są przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2664/3 –   87.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2676/3 – 113.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2662/1 – 130.000,00 zł

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), wynosi 23%.

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 26.06.2018 r., 30.10.2018 r., 18.01.2019 r., 17.04.2019 r., 30.07.2019 r., 21.01.2020 r., 14.07.2020 r. oraz 27.11.2020 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na każdą działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 15.03.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468                 (w dniu  15.03.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, w tym z przebiegającą przy granicy działki nr 2662/1 siecią gazową średnioprężną PEØ63 należącą do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i jej strefą kontrolowaną, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro, pokój nr 419, tel. 32 296 06 68 oraz 32 296 04 12.

15. Nabywca nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2664/3, obręb 0007 Porąbka będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A., z uwagi na okoliczność, iż przez przedmiotową działkę przebiega czynna sieć kanalizacyjna kd500.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.     

powrót
  • 2
  • marca 2021Wtorek
Imieniny: Absalon, Paweł, Januaria, Agnieszka, Symplicjusz
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 10oCJutro
  • 8oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP