Przetarg nieograniczony na oddanie w 10-letnią dzierżawę nieruchomości przy ul. A. Urbanowicz

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na oddanie w 10-letnią dzierżawę nieruchomości przy ul. A. Urbanowicz

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w 10-letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. A. Urbanowicz, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, o łącznej powierzchni  1080 m2, składającej się z działek: nr 3295, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 829 m2 (KW: KA1S/00007265/3), nr 5109, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 145 m2 (KW: KA1S/00099720/2 oraz część działki nr 3184, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 106 m2 (KW: KA1S/0007265/3).

Nieruchomość posiada kształt regularny, na jej terenie znajdują się  pozostałości kortów tenisowych. Nieruchomość jest przeznaczona pod rekreację (korty tenisowe).

1.  Stawka wywoławcza do przetargu na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 9.07.2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. 

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 5.07.2021 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 5.07.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.

7.  W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi.

8. Osoba wyłoniona w przetargu przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu w szczególności ze stanem faktycznym i prawnym gruntu, uzbrojeniem technicznym, ogólnymi warunkami umowy dzierżawy oraz koniecznością przestawienia  ogrodzenia od strony   działki nr 3309, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. W. Warneńczyka 9, II piętro, pokój nr 17, tel. 32 296 06 68.

10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, dzierżawca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie dzierżawcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 28
  • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
  • 18oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP