Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych o numerach 12 i 20 w budynku przy ul. Targowej 16

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych o numerach 12 i 20 w budynku przy ul. Targowej 16

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych o numerach 12 i 20,  stanowiących własność Gminy Sosnowiec znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 16 w Sosnowcu, położonym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 3117, obręb 11 Sosnowiec, ujawniona w księdze wieczystej nr KA1S/00025204/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych odbywa się wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz gruncie wynoszącymi odpowiednio 0,0655 i 0,0739.

Przedmiotowe lokale mieszkalne posiadają następujące parametry oraz wyposażenie:

1) Lokal nr 12 (parter) - pow. użytkowa 61,27 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak c.o. – piece kaflowe, brak piwnicy. 

2) lokal nr 20 (III piętro) - pow. użytkowa 69,17 m2, trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak c.o. – piece kaflowe, brak piwnicy.

Teren działki nr 3117 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z 19 grudnia 2013 r., nr 886/LII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście”. Obszar o symbolu – MW.U
(teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

1. Ceny wywoławcze do przetargu wynoszą:

a) w przypadku lokalu nr 12 - 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

b) w przypadku lokalu nr 20 – 149 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
 i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

2.  Lokale są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20
w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.30.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) dla lokalu nr 12 oraz 15 000,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla lokalu nr 20 płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 2 sierpnia 2021 r.).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany
z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

7. Nabywca lokalu zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży lokalu zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym.

11. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

12. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Warneńczyka 9, pokój nr 13, tel. (32) 29 60 846. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych
w Sosnowcu, ADM nr 4, pod numerem tel. (32) 266 32 73.

13. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości lokalowej, jej parametrami oraz stanem technicznym.

 

 

powrót
  • 28
  • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
  • 18oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP