Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Piotrkowskiej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Piotrkowskiej

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej, ozn. geodezyjnie nr 276/2 o pow. 1399 m², obręb Sosnowiec 0010, wpisanej w księdze wieczystej nr KA1S /00056006/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przedmiotowy teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem V21 P,B,S- teren przemysłu, baz i składów. Przeznaczenie uzupełniające: Handel hurtowy i detaliczny, mała gastronomia.

 1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 351.000,00zł. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,poz. 685 ze zm.) 
 2. Działka jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307. o godz. 10.30
 4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 04.10.2021r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 w dniu 04.10.2021r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
 5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
 9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
 11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 12. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej, na okoliczność nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A z uwagi na okoliczność, iż przez przedmiotową działkę przebiega czynne przyłącze wodociągowe DN 32.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 14. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2278).
 15. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. W. Warneńczyka 9, II piętro, pokój nr 17, tel. 32 29-60-412.
 16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym działek, ich parametrami oraz aktualnym ich sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
powrót
 • 28
 • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
 • 18oCTeraz
 • 16oCJutro
 • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP