Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 122A

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 122A

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przysługującego Gminie Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Sosnowcu przy ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 122A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 469/70, obręb 0006 Klimontów, o powierzchni 433 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00084197/8 wraz z przysługującym Gminie Sosnowiec udziałem w wysokości 906/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Sosnowcu przy ul. Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 469/40, obręb 0006 Klimontów, o powierzchni 338 m2, zapisanej w księdze wieczystej  nr KA1S/00040969/1.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny, jest zabudowana budynkiem, który nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod teren zabudowy usługowej - symbol HH.11 U (działka nr 469/70) oraz pod ciągi pieszo-jezdne – symbol HH.12 KP (działka nr 469/40).

 

1. Cena wywoławcza do przetargu za  prawo użytkowania wieczystego  wynosi:  245.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Nabywca prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości  będzie zobowiązany do uiszczania  opłat rocznych  na rzecz Skarbu Państwa  w terminie do dnia 31 marca danego roku. Stawka  procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości. Aktualnie opłata wynosi: dla działki 469/70 – 620,79 zł, a dla działki nr 469/40 – 43,90 zł. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2021 r. od godz.  9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. 

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia  18.10.2021 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu  18.10.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, w tym z przebiegającymi przez działkę nr 469/70 sieciami kanalizacyjnymi oraz przyłączem wodociągowym należącym do Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Sosnowcu, sieciami elektroenergetycznymi należącymi do Tauron Dystrybucja S.A. oraz innymi sieci elektroenergetycznymi, a także  przebiegającym przez działkę nr 469/40 kablem elektroenergetycznym,  kanalizacją oraz  gazociągiem. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Warneńczyka 9, pokój nr 17/ul. Mościckiego 14, pokój nr 419, tel. 32 296 06 68. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny oględzin z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu - ADM  nr 5 tel. 32 294 78 58.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 28
  • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
  • 17oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP