Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Norwida

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Norwida

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. C. K. Norwida, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:

- 3414, obręb 0010 Sosnowiec, o powierzchni 38 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029367/8,

- 3347, obręb 0010 Sosnowiec, o powierzchni 41 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029367/8

Nieruchomości posiadają kształt regularny, są niezagospodarowane. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości są przeznczone pod tereny parkingów i garaży (symbol Da.21.KP).

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjne jako działka nr 3414 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjne jako działka nr 3347 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685  z późn. zm.) wynosi 23%.

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w 19.11.2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.  

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na każdą działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 15.11.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 15.11.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Przez działkę nr 3347 przebiega należący do Gminy Sosnowiec czynny kolektor deszczowy Ø300mm  odprowadzający  wody opadowe i roztopowe z terenu ul. Ujejskiego. W przypadku  planowanej zabudowy garażowej na w/w działce  kolektor deszczowy należy przebudować (zmiana lokalizacji), tak aby zapewnić grawitacyjny spływ wód opadowych i roztopowych. Natomiast na terenie działki nr 3414 jest zlokalizowany należący do Gminy Sosnowiec wpust deszczowy, który należy przebudować, tak aby pozostał w rejonie drogi.

13. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

14. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

15. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, w tym z przebiegającym uzbrojeniem technicznym, o którym mowa z pkt 12. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Warneńczyka 9, pokój nr 17/ul. Mościckiego 14, pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

powrót
  • 28
  • września 2021Wtorek
Imieniny: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek
Pogoda:
  • 18oCTeraz
  • 16oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP