Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Racławickiej

Poleć znajomym
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Racławickiej

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej w Sosnowcu przy ul. Racławickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz.nr 4402, pow.700 m², obręb Sosnowiec 0009, wpisanej w księdze wieczystej nr KA1S /000 80933/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przedmiotowy teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem  AB. 53.MNn - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 156.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości.  Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z  późn. zm.) wynosi 23%.

2. Nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i praw osób trzecich, nie  jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2021r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307 o godz. 10.00.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości  i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 29.11.2021r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu  29.11.2021r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie  z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I Mościckiego 14 p. IV p. 419, tel. 32 29-60-412.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym działki, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

           

powrót
  • 5
  • grudnia 2021Niedziela
Imieniny: Anastazy, Kryspina, Sabina, Kryspin, Gerald
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 0oCJutro
  • -1oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka