Mieszkania do remontu - Informacja dotycząca wynajmu lokali do remontu przez przyszłego najemcę

Poleć znajomym
 

Podstawa Prawna:

uchwała nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r.(ze zm.) w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować mieszkańcy Gminy Sosnowiec, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym, jeżeli dochód miesięczny przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy o najem do remontu nie przekracza 400% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. obecnie 4000 zł) i 250% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. obecnie 2500 zł na osobę).

Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się:

• osoby pełnoletnie, nie będące najemcami lokali mieszkalnych, niezależnie od tego  w jakich zasobach te lokale się znajdują i nie będące właścicielami lokali i budynków mieszkalnych oraz nie posiadające innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, jeżeli zamieszkują w lokalach, w których powierzchnia pokoi nie przekracza 7 m2 na członka rodziny. Przy ustalaniu powierzchni w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy uwzględnia się poza jego rodziną, ubiegającą się razem z nim o najem mieszkania komunalnego, wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały;
• osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
• osoby będące po rozwodzie oraz pozostające w separacji na podstawie orzeczenia sądu, zamierzające opuścić mieszkanie zajmowane wspólnie z dotychczasowym małżonkiem;
• osoby opuszczające placówki penitencjarne, jeżeli przed osadzeniem posiadały zameldowanie na terenie Gminy Sosnowiec.

 

Wymagane Dokumenty:

1.Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGK 01/01).

2.Załączniki:

• zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;
• zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno.

3.Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.

 

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 (pok. 115).

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 10.07.2017 r. do dnia 24.07.2017 r.) osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali w dniach wyznaczonych przez Zarządcę. Terminy okazywania lokali zostały podane poniżej.

W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 25.07.2017 r. do dnia 31.07.2017 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku, mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (pok. 115).

Formularz wniosku o zawarcie umowy najmu

Oświadczenie woli

Terminy oględzin lokali przeznaczonych do remontu ze środków własnych (III kwartał 2017 r.)

Lista lokali do remontu ze środków własnych (III kwartał 2017 r.)

powrót
  • 22
  • września 2017Piątek
Imieniny: Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.
Program Rodzina 500+ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej