Wynajem mieszkań do remontu - III kwartał 2019 r.

Poleć znajomym
 

Wynajem mieszkań do remontu - III kwartał 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

Podstawa Prawna: uchwała nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. (ze zm.) w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować pełnoletni mieszkańcy Gminy Sosnowiec, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, którzy na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym i spełniają łącznie poniższe przesłanki:

1. zamieszkują w lokalach nadmiernie zaludnionych, w których powierzchnia pokoi nie przekracza 10m² na członka rodziny lub zamieszkują dotychczas w lokalach mieszkalnych na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, z wyłączeniem prawa własności zajmowanego lokalu lub innego lokalu bądź budynku mieszkalnego, a powierzchnia pokoi w tych lokalach nie przekracza 10m² na członka rodziny. Przy ustalaniu powierzchni w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy uwzględnia się poza jego rodziną, ubiegającą się razem z nim o najem mieszkania komunalnego, wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały;

2. osiągają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy
o najem do remontu, nie niższy niż 100% kwoty najniższej emerytury
(tj. obecnie 1029,80 zł) i nie przekraczający 400% tej kwoty
(tj. obecnie 4119,20 zł) w gospodarstwie jednoosobowym oraz nie niższy niż 50% kwoty najniższej emerytury (tj. obecnie 514,90 zł) i nie przekraczający 250% tej kwoty (tj. obecnie 2574,50 zł) w gospodarstwie wieloosobowym;

3. nie posiadają zobowiązania finansowego z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Wymagane Dokumenty:

1.Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGL 02/02).

2.Załączniki:

zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;

zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno.

3.Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 (pok. 115).

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 08.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r.) osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali w dniach wyznaczonych przez Zarządcę. Terminy okazywania lokali zostały podane poniżej.

            W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 23.07.2019 r. do dnia 29.07.2019 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku, mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (pok. 115).

                                                                               

Terminy oględzin mieszkań - III kwartał 2019 r.

Lista lokali "do remontu" - III kwartał 2019 r.

 

 

 

 

powrót
  • 11
  • lipca 2020Sobota
Imieniny: Benedykt, Pius, Pelagia, Siepraw, Olga
Pogoda:
  • 12oCTeraz
  • 19oCJutro
  • 19oCPojutrze
Wybory Prezydenckie 2020
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP