Uwaga właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Poleć znajomym
 

Uwaga właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Informacja Prezydenta Miasta dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o możliwości wyłączenia z gminnego systemu odbierania odpadów.

Prezydent Miasta Sosnowca na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 888 ze zm.), dalej: „ustawa” informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec”, którego przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.04.2022 r.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne posiada możliwość złożenia:

1) oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 3a ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem,

2) odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia,

3) oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości wraz ze wskazaniem przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączy do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Ostatecznym terminem złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, o którym mowa w pkt 1) oraz odwołanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2) jest dzień 28.12.2021 r.

Oświadczenie o którym mowa w pkt. 3) oraz odwołanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2) są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec” tj. od dnia 1 kwietnia 2022r. i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy tj. do dnia 31 marca 2024 r.

W celu podjęcia odpowiedzialnej decyzji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcuw sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA

Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

powrót
  • 5
  • grudnia 2021Niedziela
Imieniny: Anastazy, Kryspina, Sabina, Kryspin, Gerald
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 0oCJutro
  • -1oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka