Ochrona Zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia Gmina Sosnowiec realizuje swoje zadania w trzech obszarach: lecznictwo ambulatoryjne, lecznictwo stacjonarne oraz profilaktyka zdrowotna.

Miasto Sosnowiec jako jedno z nielicznych miast zdecydowało się na utrzymanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Obecnie w mieście funkcjonują 2 jednostki o charakterze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Gmina Sosnowiec, świadczące ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz Centrum Psychoterapii i Uzależnień.

 

 

Zakres świadczonych usług w obu miejskich jednostkach jest bardzo szeroki. Podstawowa opieka zdrowotna, a więc poradnie ogólne i pediatryczne zlokalizowane są we wszystkich przychodniach w/w jednostek, natomiast w zakresie specjalistycznej opieki medycznej oba podmioty dysponują szeroką gamą poradni różnej specjalności. W zakresie diagnostyki obrazowej działalność w obu jednostkach prowadzona jest na wysokim poziomie.
W ostatnich latach, przy wydatnej pomocy Gminy, miejskie jednostki są doposażane w sprzęt i aparaturę medyczną oraz prowadzone są remonty obiektów. Wpływa to na polepszenie warunków i jakość świadczeń. Zarówno ZLA jak i Przychodnia „MILOWICE” posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na zakres prowadzonej działalności.

Potrzeby mieszkańców w obszarze lecznictwa ambulatoryjnego zapewniają również, funkcjonujące na terenie miasta, 155 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz liczne prywatne gabinety lekarskie.

Wszystkie placówki gwarantują szeroki zakres świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zapewniając mieszkańcom miasta wolny wybór świadczeniodawców.


LECZNICTWO STACJONARNE

W zakresie lecznictwa stacjonarnego na terenie miasta funkcjonują 4 szpitale, dla których organem założycielskim są 3 różne podmioty.

W sferze lecznictwa stacjonarnego potrzeby mieszkańców zabezpieczają :

W sferze lecznictwa stacjonarnego potrzeby mieszkańców zabezpieczają :
1) Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1, którego właścicielem jest Gmina Sosnowiec dysponujący łącznie liczbą 616 łóżek;

 

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. jest jednostką funkcjonującą w
dwóch obiektach zlokalizowanych na terenie miasta tj. :
- budynek przy ul. Szpitalnej 1;
- budynek przy ul. Zegadłowicza 3;
wyposażoną w bezpieczny sprzęt i dysponującą odpowiednio wyszkoloną
kadrą medyczną."

 

2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary przy ul. Plac Medyków 1, którego organem założycielskim jest Marszałek Sejmiku Województwa Śląskiego dysponujący liczbą 723 łóżek;

3) Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II przy ul. G. Zapolskiej 3, którego organem założycielskim jest Marszałek Sejmiku Województwa Śląskiego dysponujący liczbą .

4) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego przy ul. Kościelna 13 - placówka  ponadregionalna, prowadząca zarówno medyczną działalność usługową, jak i naukową - podlegający Ministerstwu Zdrowia i dysponujący liczbą 68 łóżek;

Świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy  ul. Czarna 3, które równocześnie zapewnia mieszkańcom miasta dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych w godzinach nocnych.


PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Jednym z głównych założeń polityki zdrowotnej Miasta są działania skierowane na wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. W związku z tym już od kilku lat na terenie Gminy realizowanych jest kilka programów profilaktycznych, nastawionych na zapobieganie, wykrywanie i leczenie najistotniejszych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Sosnowca oraz promujących zdrowie.

Wśród programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia należy wyróżnić :
- program prewencyjno-leczniczy chorób serca i układu krążenia dla mieszkańców Sosnowca,
- program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej,
- program edukacyjny z zakresu profilaktyki nowotworowej realizowany wśród młodzieży
szkolnej,
- program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
- program profilaktyki próchnicy adresowany do uczniów szkół podstawowych,
- program walki z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży szkolnej,
- program szczepień przeciw grypie,
- program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi
w oparciu o badania mammograficzne,
- program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi gruźlicy i chorób
nowotworowych płuc,
- program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego,
- projekt wczesnej profilaktyki w przypadku zagrożenia inwazyjną chorobą meningokokową.

Na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia w roku 2008 Gmina Sosnowiec przeznaczyła kwotę w wysokości 90.000,00 zł. Miasto dofinansowuje również programy z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej dla mieszkańców Sosnowca, które realizowane są przez liczne organizacje pozarządowe. Ogółem wartość zrealizowanych programów w/w zakresie w 2008 roku wyniosła 82.500,00 zł. Mieszkańcy miasta mogą zaopatrywać się w leki, medykamenty i środki opatrunkowe w 80 ogólnodostępnych aptekach, w tym w 4 aptekach całodobowych, zlokalizowanych na terenie miasta, które zapewniają bezproblemowy dostęp do leków.

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

O wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ubiegać się może osoba, której nie przysługuje ubezpieczenie z innego tytułu np. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub jako osoba bezrobotna. Aby otrzymać ubezpieczenie, należy złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Sosnowca o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, parter, stanowisko nr 6. Po spełnieniu wymogów zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Prezydent Miasta wydaje decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tel. (32) 296-23-03.

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

 

Wzór wniosku o ubezpiecznie zdrowotne
 

  • 17
  • lipca 2018Wtorek
Imieniny: Januaria, Donata, Marcelina, Dzierżykraj, Konstancja
Pogoda:
  • 17oCTeraz
  • 18oCJutro
  • 18oCPojutrze
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej