Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

W dniu 30.04.2015r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 7. Transport Działanie  7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Poddziałanie  7.1.2 Modernizacja i rozbudowa  infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 593 988,19zł.  Dofinansowanie 85%.

Przedmiotem projektu jest: przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną.  W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane, zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu stanowi element jednolitego ciągu drogowego łączącego 2 drogi krajowe: DK-94 i S86.

Projekt przyczyni się do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa, poprawy warunków użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego oraz podniesienia nośności infrastruktury drogowej do 115 kN/oś. Przebudowana infrastruktura wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie się oraz udrożni korytarze dojazdowe do sieci komunikacyjnej regionu i kraju.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1. poszerzenie jezdni w zakresie koniecznym celem wydzielenia przepisowo wymiarów pasów ruchu i poprawienia przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu. Na najeździe ul. Gen. Grota Roweckiego od centrum celem poprawienia płynności ruchu wydzielony zostanie niezależny pas dla pojazdów skręcających w lewo oraz pas wspólny do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Z uwagi na konieczność uzyskania wymiarowych pasów ruchu szerokość istniejącej  jezdni zostanie poszerzona o 1,1 m-symetrycznie po obu stronach jezdni. Po stronie północnej o 0,5m, południowej o 0,6m. Skorygowany zostanie łuk na skręcie w prawo w ul. Mireckiego do R-9m. Przed skrzyżowaniem            z pasa chodnika wydzielona zostanie zatoka postojowa szer.2,5 m o skosach najazdowym i wyjazdowym 1:1 z kostki betonowej na konstrukcji z kamienia mineralnego. Zatoka oddzielona od jezdni granitowym krawężnikiem najazdowym 15x22 cm wyniesionym nad pow. jezdni na wys. 2 cm. Chodnik przy zatoce będzie oddzielony krawężnikiem granitowym 15x30cm wyniesionym ponad nawierzchnię zatoki na wysokość 16cm.

2.  zabudowę dwóch wysp rozdzielających w obszarze przejść. Wyspy środkowe rozdzielające w obszarze przejścia spełniają rolę spocznika o wymiarach 10,0x2,0m z wyokrągleniem  najazdów

R-1,0m.

Wyspy rozdzielające zostaną zabudowane w obszarze przejść przez ul. Gen. Grota Roweckiego przy skrzyżowaniu z ul. Pustą i Udziałową.

3.  zniwelowanie pofałdowań nawierzchni bitumicznej jezdni w obrębie skrzyżowania. W obszarze skrzyżowania tj. na odcinku 216 m wzdłuż ul. Gen. Grota Roweckiego i odcinku 103m wzdłuż ul. Mireckiego wykonany zostanie remont nawierzchni bitumicznej polegający na wymianie warstwy ścieralnej ze wzmocnieniem jej siatką stalową.

  1. wymianą chodników w całym obszarze skrzyżowania
  2. wymianą sterownika. W celu poprawy warunków ruchowych na skrzyżowaniu zaprojektowano sygnalizację akomodacyjną, acykliczną pracującą w układzie wszystko czerwone. Działanie sygnalizacji oparte będzie na systemie detekcji obejmującej wszystkie relacje ruchowe na skrzyżowaniu. System detekcji realizowany będzie z zastosowaniem kamer video rozmieszczonych na konstrukcjach wysięgników dla pojazdów kołowych oraz przycisków dla pieszych montowanych na masztach sygnalizatorów.

6.wymianę skoordynowanych masztów latarń wysokości ok. 2,5 m, zużytych latarń na nowoczesne wyposażone w matryce diodowe eliminujące możliwość powstania złudzenia optycznego, 7.powstanie wymaganych przepisami i względami bezpieczeństwa wysięgników przeznaczonych do montażu latarń podwieszanych oraz kamer wideo detekcji,

8.doposażenie sygnalizacji w dodatkowe elementy optyczno-sterujące pozwalające na jej dostosowanie do obowiązujących standardów. W zakresie dostosowania sygnalizacji do aktualnych wymogów na części wymienianych słupów zostaną dołożone dodatkowe latarnie LED oraz zamontowane zostaną w komorach latarń przejść dla pieszych sygnalizatory dźwiękowe z automatycznym dopasowaniem głośności do poziomu hałasu. Wzbudzenie zgłoszenia ze strony pieszych realizowane będzie przyciskami montowanymi na słupach latarń.

9.wymianę zużytych kabli sygnalizacyjnych wraz z niedrożną kanalizacją kablową,

10. przełożenie w obrębie koniecznych poszerzeń jezdni: słupów oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem, studni teletechnicznej wraz z kanalizacją teletechniczną,

11. przesunięcie wpustów deszczowych w miejscach poszerzeń jezdni,

12.zabezpieczenie rurami ochronnymi w miejscach poszerzeń jezdni i innych kolizji z urządzeniami istniejącej infrastruktury podziemnej,

13.renowację pasa zieleni.

Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane w obrębie skrzyżowania w ramach pasa drogowego.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez JKM Sp. z o.o.   z siedzibą w Mikołowie.

W dniu 15.07.2015r. została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy Gminą Sosnowiec a  firmą  JKM Sp. z o.o.  

 

 

 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP