Umowa o dofinansowanie projektu

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy
ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”

nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0470/16-00

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

została zawarta w dniu 30.11.2016r.

 

Oś Priorytetowa XII  „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie 12.2. ”Infrastruktura kształcenia zawodowego”

Poddziałanie 12.2.1”Infrastruktura kształcenia zawodowego –ZIT”

Kwota dofinansowania: 2 950.977,62 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy z Wykonawcą Agea Star na I etap robót budowlanych nastąpiło: 14.02.2020r.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy miało miejsce w dniu: 20.02.2020r.

Wykonawcą robót budowlanych jest Agea Star Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu 41-200, ul. Grota Roweckiego 129.

Wartość przedmiotu umowy 4.417.716,11 zł brutto.

Zakończenie robót budowlanych: 28.02.2021r.

W ramach projektu wykonano rozbudowę i przebudowę budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego. Poprawę warunków doskonalenia zawodowego, które pozwolą na praktyczne kształcenie uczniów w zawodach: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik spedytor, technik logistyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik lotniczy. W wyniku realizacji projektu powstały pomieszczenia dydaktyczne i pracownie do praktycznej nauki zawodu, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w urządzenia i sprzęty odpowiadające wymogom rynku pracy, co poprawi jakość i efektywność procesu kształcenia zawodowego. Infrastruktura stanowić będzie bazę dla planowanych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wykonano  przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu kształcenia ustawicznego i zawodowego w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy wraz z jego dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na potrzeby uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Modernizację szkoły podzielono na 2 etapy.

W ramach niniejszej umowy zrealizowany został etap I, który obejmował wykonanie pracowni gospodarki materiałowej, pracowni obsługi podróżnych w portach i terminalach, pracowni sterowania ruchem kolejowym/pracowni dróg i taboru kolejowego, pracowni systemów energetyki odnawialnej/pracowni budownictwa pasywnego, pracowni fotowoltaicznej, pracowni komputerowej.

Pracownie, które  wyposażono w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane interdyscyplinarnie.

Zakres prac objął m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę nowych budynków o powierzchni: użytkowej – 1.638,32 m2, zabudowy – 1.380,80 m2, kubaturze – 9.547.00m3, budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami do parkowania, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Przebudowę i rozbudowę przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, C.O., wybudowanie szybu windowego z windą dostosowaną dla wózków inwalidzkich.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 7 646 840,16 zł brutto.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP