Umowa o dofinansowanie projektu

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”

nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0470/16-00

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

została zawarta w dniu 30.11.2016r.

 

Oś Priorytetowa XII  „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie 12.2. ”Infrastruktura kształcenia zawodowego”

Poddziałanie 12.2.1”Infrastruktura kształcenia zawodowego –ZIT”
Kwota dofinansowania: 2 983 798,67 co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą na I etap robót budowlanych nastąpiło 13 września 2017r.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy miało miejsce 18 września 2017r.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk z Sosnowca.

Wartość inwestycji : 5 750 000,00 zł brutto.

 

Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego. Poprawa warunków doskonalenia zawodowego pozwoli na praktyczne kształcenie uczniów w zawodach: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik spedytor, technik logistyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik lotniczy. W wyniku realizacji projektu powstaną pomieszczenia dydaktyczne i pracownie do praktycznej nauki zawodu, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w urządzenia i sprzęty odpowiadające wymogom rynku pracy, co poprawi jakość i efektywność procesu kształcenia zawodowego. Infrastruktura stanowić będzie bazę dla planowanych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu kształcenia ustawicznego i zawodowego w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy wraz z jego dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na potrzeby uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Modernizację szkoły podzielono na 2 etapy.

Etap I obejmuje wykonanie pracowni gospodarki materiałowej, pracowni obsługi podróżnych w portach i terminalach, pracowni sterowania ruchem kolejowym/pracowni dróg i taboru kolejowego, pracowni systemów energetyki odnawialnej/pracowni budownictwa pasywnego, pracowni fotowoltaicznej, pracowni komputerowej.

Etap II obejmie wykonanie hangaru na samolot, pomieszczenia na sprzęt lotniskowy, pracowni dróg i mostów, pracowni/sali egzaminacyjnej.

Pracownie, które zostaną wyposażone w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane interdyscyplinarnie.

Zakres prac obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę nowych budynków, budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami do parkowania, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Przebudowę i rozbudowę przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, C.O., wybudowanie szybu windowego z windą dostosowaną dla wózków inwalidzkich.

 

  • 17
  • kwietnia 2021Sobota
Imieniny: Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet
Pogoda:
  • 3oCTeraz
  • 7oCJutro
  • 8oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP