Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP
w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Uzyskano dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 18-05-2017 r.

Koszt projektu:
Wartość Projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 7 530 561,28 zł, wydatki kwalifikowalne to 6 620 500,00 zł, w tym wartość dofinansowania to 5 627 425,00zł.

Opis projektu
Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację. Roboty budowlane związane z termomodernizacją obejmują m.in. ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, wymianę instalacji c.o. i cwu, modernizację węzła cieplnego, montaż paneli fotowoltaicznych. Poza robotami związanymi z termomodernizacją wykonywana jest również przebudowa budynku biblioteki, która nie jest objęta dofinansowaniem.

Termin realizacji i rozliczenia projektu: I kw. 2018 r.

Cel działania:
Zaproponowane rozwiązania budowlane są efektywne pod względem energetycznym (pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku). Działania termomodernizacyjne przyczynią się do zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego użytkowników, przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zaproponowane rozwiązania termomodernizacyjne są również działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu i ekstremalnych zdarzeń pogodowych: obiekty użyteczności publicznej z uwagi na duże powierzchnie są podatne na zmiany temperatury (łatwo ulegają przegrzaniu lub wychłodzeniu), stąd też wraz z nasileniem się częstości występowania skrajnych temperatur koniecznie jest zapewnienie im dostatecznej izolacji termicznej, co jest przedmiotem niniejszego projektu.

Stopień zaawansowania:
Roboty budowlane zostały rozpoczęte we wrześniu 2016 r.

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP