Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 r.

Opis projektu

Projekt dotyczy termomodernizacji siedmiu budynków ośrodków pomocy społecznej, zlokalizowanych w Sosnowcu :

 1. Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie ZOW nr 1 przy ul. Piwnika Ponurego 9,
 2. Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie ZOW nr 2 przy ul. Suchej 21,
 3. Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie ZOW nr 4 przy ul. Koszalińskiej 51-53,
 4. Dziennej Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4b,
 5. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Grota Roweckiego 2,
 6. Ośrodka dla Bezdomnych przy ul. Piotrkowskiej 19,
 7. Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kraszewskiego 21.

W ramach prac inwestycyjnych przewidziano izolację przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. W pięciu budynkach działania modernizacyjne polegać będą również na montażu instalacji kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Projektem objęte są budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 4 709,7 m2.

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii, w tym pochodzącej z OZE, w obiektach na terenie Sosnowca, a także kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury miasta ukierunkowany na niskoemisyjność i wprowadzanie niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta. W konsekwencji realizacja projektu umożliwi ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych wynikających między innymi z poprawy efektywności przetwarzania nośnika energii lub jego zmiany oraz rozwoju OZE. W szerszym oddziaływaniu projekt zapewni korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisję, osiąganych m.in. przez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowym miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Planowane efekty

Dzięki realizacji zadania wystąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 3 600,70 Gj/rok oraz ograniczenie niskiej emisji CO2 do atmosfery, co oznacza stopień poprawy efektywności energetycznej budynków na poziomie 49,78%. Projekt zakłada wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii w 5 z 7 obiektów (kolektory słoneczne). Przewiduje się również zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych do wartości docelowej na poziomie 983 975,00 kWh/rok.

Wartość projektu

Ostatecznie, ogólna wartość projektu to 2 371 666,02 złotych, w tym wydatki kwalifikowalne na poziomie 1 672 621,55 złotych, przy kwocie dofinansowania EFRR - 1 421 729,03 złotych.

 

 • 24
 • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
 • 14oCTeraz
 • 21oCJutro
 • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP