Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3, II oś priorytetowa.

Gmina Sosnowiec we współpracy z Sosnowieckimi Wodociągami S.A., poprawi stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego zrzutem ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gleby. Dzięki realizacji projektu powstanie sprawny i szczelny system sieci kanalizacyjnej w Maczkach, części Kazimierza, części Ostrów Górniczych i zachodniej części Boru. Ponadto kolejnym celem jest poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę mieszkańców Maczek i części Ostrów Górniczych.

Inwestycja obejmuje 6 kontraktów (3 na roboty budowlane, 1 na dostawy i 2 na usługi), w ramach których wybudowanych zostanie ponad 17 km kanalizacji sanitarnej (5 tłoczni ścieków, w tym 3 wyposażone w zbiorniki retencyjne) oraz około 4 km kanalizacji deszczowej (budowa przepompowni wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym). Ponadto przewidziano budowę zbiornika odparowująco-infiltracyjnego jako odbiornika wód deszczowych i przebudowę przeszło 11 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także zakup samochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Sosnowca. Umożliwi podłączenie blisko 2,5 tysiącom nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Tyle samo osób skorzysta także z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań inwestycyjnych gminy Sosnowiec i Sosnowieckich Wodociągów S.A. w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście, w szczególności realizowanego w latach 2003-2008 projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” oraz przeprowadzonego w latach 2012-2015 przedsięwzięcia „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – etap II”. Pierwsza inwestycja była dofinansowana ze środków przedakcesyjnego instrumentu finansowego ISPA/Funduszu Spójności kwotą 15,9 mln euro i obejmowała budowę kolektora ściekowego „Bobrek” oraz modernizację oczyszczalni ścieków „Radocha II”. Z kolei drugie przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i WFOŚiGW przekazał wtedy 28,7 mln zł. Wówczas wykonano takie prace, jak: budowa ponad 23 km i modernizacja około 13 km kanalizacji sanitarnej, modernizacja przeszło 11 km sieci wodociągowej, przebudowa blisko 3 km kanalizacji deszczowej, budowa 2 i modernizacja 2 oraz likwidacja 4 pompowni ścieków.

Wartość całkowita projektu:  80,3 mln zł

Wartość dofinansowania: 41,5 mln zł

Okres realizacji projektu: od lipiec 2017 r. do 31.12.2019 r.

Data uzyskania efektu ekologicznego : 31.12.2020r.

Gmina Sosnowiec informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. o opracowanym i udostępnionym przez IZ narzędziu informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl ieprawidlowosci).

c) przydatne linki:

www.mos.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

  • 27
  • września 2020Niedziela
Imieniny: Przedbor, Urban, Gaja, Amadeusz, Gajusz
Pogoda:
  • 9oCTeraz
  • 15oCJutro
  • 12oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP