„Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III”

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3, II oś priorytetowa.

Gmina Sosnowiec we współpracy z Sosnowieckimi Wodociągami S.A., poprawiła stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego zrzutem ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gleby. Dzięki zrealizowaniu projektu powstał sprawny i szczelny system sieci kanalizacyjnej w Maczkach, części Kazimierza, części Ostrów Górniczych i zachodniej części Boru. Ponadto kolejnym zakładanym celem, który również został wykonany, była poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę mieszkańców Maczek i części Ostrów Górniczych.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będącego już w trakcie realizacji został zwiększony dzięki pozyskaniu dodatkowych środków unijnych. Finalnie objął on 14 kontraktów (8 na roboty budowlane, 1 na dostawy i 5 na usługi), w ramach których wybudowano ponad 27 km kanalizacji sanitarnej (7 tłoczni ścieków, w tym 3 wyposażone zbiorniki retencyjne) oraz ponad 4 km kanalizacji deszczowej (1 przepompownia wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz 1 otwarty zbiornik retencyjno-infiltracyjny). Ponadto przebudowano przeszło 7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także zakupiono samochód do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Sosnowca. Umożliwił podłączenie przeszło 3,6 tysiącom nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowane zadanie było kontynuacją działań inwestycyjnych gminy Sosnowiec i Sosnowieckich Wodociągów S.A. w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście, w szczególności realizowanego w latach 2003-2008 projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” oraz przeprowadzonego w latach 2012-2015 przedsięwzięcia „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – etap II”. Pierwsza inwestycja była dofinansowana ze środków przedakcesyjnego instrumentu finansowego ISPA/Funduszu Spójności kwotą 15,9 mln euro i obejmowała budowę kolektora ściekowego „Bobrek” oraz modernizację oczyszczalni ścieków „Radocha II”. Z kolei drugie przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i WFOŚiGW przekazał wtedy 28,7 mln zł. Wówczas wykonano takie prace, jak: budowa ponad 23 km i modernizacja około 13 km kanalizacji sanitarnej, modernizacja przeszło 11 km sieci wodociągowej, przebudowa blisko 3 km kanalizacji deszczowej, budowa 2 i modernizacja 2 oraz likwidacja 4 pompowni ścieków.


Wartość całkowita projektu:  57 317 297,40 mln zł

Wartość dofinansowania: 29 293 616,46 mln zł

Okres realizacji projektu: od lipca 2017 r. do  sierpnia 2020 r.

Data uzyskania efektu ekologicznego: 30.06.2021 r.

Dodatkowo informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl ieprawidlowosci).

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP