Sosnowiec – miasto na prawach powiatu wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Dom Aniołów Stróżów” realizuje projekt pn. „Nasza świetlica – nasze okno na świat”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opieki dziennej dla dzieci i młodzieży (27 osób) zamieszkującej teren rewitalizowanej dzielnicy Juliusz Miasta Sosnowca w postaci utworzenia świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Czołgistów 5, która realizować będzie działania profilaktyczne, edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

- zajęcia edukacyjno-wychowawcze,

- pomoc psychologiczna,

- warsztaty wspierające rozwój oraz kształcące kompetencje i umiejętności kluczowe m.in., matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, języki obce, kompetencje dotyczące uczenia się,

- zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne itp.,

- zajęcia z przedsiębiorczości i aktywizujące zawodowo,

- wsparcie socjalne,

- dożywianie,

- wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki, rajdy,

- pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku

Wartość projektu: 655 543,00 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu UE: 557 211,55 PLN

Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-14 lat - docelowo 27 osób zamieszkujące podobszar rewitalizacji Juliusz Miasta Sosnowca, w szczególności dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystających z pomocy społecznej, w tym z rodzin, w których dzieci sprawiają problemy wychowawcze, i/lub zostały objęte nadzorem kuratorskim.

Kierownik Placówki: Helena Ząbczyńska

tel. 575 323 444/email: sosnowiec.juliusz@anioly24.pl

Profil na Facebook'u „Domu Aniołów Stróżów Sosnowiec”

Strona internetowa „Domu Aniołów Stróżów Sosnowiec”

  • 5
  • marca 2021Piątek
Imieniny: Adrian, Fryderyk, Pakosław, Jan, Oliwia
Pogoda:
  • 1oCTeraz
  • 2oCJutro
  • 3oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP