Sosnowiec - Miasto na Prawach Powiatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje projekt pn.

Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!

Cel projektu : wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego  lokalnej społeczności zamieszkującej dzielnicę Centrum poprzez realizację programu aktywności lokalnej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt skierowany jest do :

  • osób powracających na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, w szczególności kobiet opiekujących się dzieckiem,
  • osób po 50 roku życia, z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub niskim poziomem wykształcenia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • seniorów

 

Formy wsparcia

• Treningi i warsztaty zwiększające kompetencje społeczne

• Treningi  przygotowujące  do aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

• Indywidualne  wsparcie psychologiczne i coaching aktywizacyjny

•Trening umiejętności wychowawczych

• Indywidualne  konsultacje  z zakresu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego

• Kursy i szkolenia  podnoszące umiejętności zawodowe

• Trening przedsiębiorczości

• Warsztaty aktywności edukacyjnej

• Indywidualne  pośrednictwo pracy

W ramach działań lokalnych zostanie uruchomiony Program Aktywności Lokalnej gdzie uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z:

• Szkolenia podstawowej obsługi komputera

•Szkolenie z języka angielskiego i języka niemieckiego

Zostaną uruchomione 3 kluby:

•              Klub dla młodzieży

•              Klub dla seniorów

•              Klub dla rodziców

Uruchomiony zostanie również Punkt Porad Mieszkańca, w  którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc:

•              psychologa

•              prawnika

•              pracownika socjalnego

Okres realizacji projektu: 2018-02-01 - 2020-09-30

Wartość projektu : całkowita wartość projektu wynosi  994 274,23 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich : 845 133,10 PLN

Planowane efekty :

•              Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie –57 osób.

•              Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 21 osób.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Wzór umowy wraz załącznikami w sprawie odbywania stażu w ramach Projektu: „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP