Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych Zakładem Budowlano – Handlowym Andrzej Muc z Siemianowic Śląskich, rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:

Część 1- MDK Kazimierz wraz z otoczeniem,

Część 2 - Muszla Koncertowaowa wraz z otoczeniem w Parku  im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

W ramach części 1 – Miejski Dom Kultury Kazimierz, zostały wykonane następujące prace:

1. Termomodernizacja istniejącego budynku polegająca na dociepleniu ścian fundamentowych
i ścian zewnętrznych, konserwacji sgraffito na elewacji budynku, przebudowie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” polegająca na wybudowaniu nowoprojektowanego budynku jednokondygnacyjnego częściowo zagłębionego w ziemi. Dach budynku będzie pełnił rolę tarasu użytkowego przed istniejącym budynkiem MDK „Kazimierz”. Doświetlenie pomieszczeń budynku oprócz okien będzie przez świetliki dachowe oraz podłogi szklane. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych jest poprzez pochylnie. Od ulicy Ogrodowej wykonano pięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia
w części rozbudowanej przeznaczone są dla realizacji programów „miękkich” „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy”. W budynku będą prowadzone działania integrujące społeczność mieszkańców, promujące spójność społeczną, aktywizujące zawodowo osoby bezrobotne.

Roboty budowlane zostały zakończone: 31 marca 2020 r.

Wartość umowna tej części projektu: 11 506 685,50 zł brutto

W zakresie części 2  – Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku  im. Jacka Kuronia
w Sosnowcu została wykonana:

1. Rozbudowa istniejącego budynku o nową część,

2. Remont i wykonanie ogrodzenia amfiteatru,

3. Termomodernizacja budynku technicznego

4. Wymiana nawierzchni alejek parkowych.

Roboty budowlane zostały zakończone: 30 sierpnia 2019 r.

Wartość tej części projektu wyniosła: 6 886 796,36 zł brutto

11 czerwca 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne” 
w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”

Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 13 071 162,06 zł

- współfinansowanie UE wyniesie 11 110 487,74 zł,

- współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa wyniesie 1 307 116,21 zł.

Za rozbudową budynku Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” oraz zaplecza muszli koncertowej amfiteatru w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu stoi chęć nadania tym obiektom nowych funkcji, niekoniecznie związanych z wydarzeniami kulturalnymi. Chodzi m.in. o powstanie „Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego” (MORS) oraz spółdzielni socjalnej POLA.

Przebudowa oraz projekty społeczne będą częściowo realizowane już teraz – będą polegały na wsparciu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Kazimierza Górniczego. Przewiduje się szereg działań opartych o wolontariat, pracę ze społecznością realizowaną wspólnie z wyłonionymi wśród mieszkańców liderami lokalnymi, prowadzenie warsztatów i klubów dla seniorów, młodzieży, rodzin. Jednocześnie będzie tam siedziba spółdzielni socjalnej „POLA”

Na projekty społeczne miasto otrzymało dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie 1,2 mln zł.

  • 21
  • stycznia 2022Piątek
Imieniny: Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława
Pogoda:
  • -3oCTeraz
  • -2oCJutro
  • -2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka