„Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową”

W dniu 14 stycznia 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Umowę podpisali:
Ze strony Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL:
Pani Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
Pani Barbara Malcharek – Zastępca Dyrektora Wydziału EFRR.
Ze strony beneficjenta - Gminy Sosnowiec:
Pan Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca przy kontrasygnacie Pani Anny Gabryś – Skarbnika Miasta Sosnowca.

Całkowita wartość projektu (PLN): 953 862,15
Koszty kwalifikowalne (PLN): 946 765,78
Poziom dofinansowania (%): 100,00
Kwota dofinansowania (PLN): 946 765,78

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową elementów drogowych (jezdnia, ciągi piesze, ścieżka rowerowa) i tramwajowych (perony, przejścia dla pieszych) budową zatok autobusowych i zatoki TAXI w pasie drogowym przy ulicy Wojska Polskiego w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kalinową w Sosnowcu. Projekt obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie SW oraz promocję.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych drogi powiatowej w sposób zwiększający atrakcyjność inwestycyjną gminy i całego regionu oraz jakość życia mieszkańców Sosnowca. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Podniesiona zostanie też nośność infrastruktury drogowej do 115kN.

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 20oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP