Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - Etap II i roboty uzupełniające do etapu I

W dniu 22 grudnia 2015 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - Etap II i roboty uzupełniające do etapu I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Umowę podpisali:
Ze strony Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL:
Pani Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
Pani Barbara Malcharek –Zastępca Dyrektora Wydziału EFRR.
Ze strony beneficjenta - Gminy Sosnowiec:
Pan Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca przy kontrasygnacie Pani Anny Gabryś – Skarbnika Miasta Sosnowca.

Całkowita wartość projektu (PLN): 520 983,12
Koszty kwalifikowalne (PLN): 384 918,76
Poziom dofinansowania (%): 100,00
Kwota dofinansowania (PLN): 384 918,76

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu. Zakres planowanych robót obejmuje dobudowanie pasa jezdni na odcinku od ronda płk T.Cieszkowskiego do ul.G.Narutowicza, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, bariery zabezpieczającej, zabezpieczenie skarpy, przebudowę kolidującego uzbrojenia (oświetlenia ulicznego, linii energetycznej, wpustów ulicznych, wodociągu) i przebudowę torowiska tramwajowego. Projekt obejmuje roboty budowlane i dokumentację techniczną, wykonanie SW oraz promocję.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych drogi gminnej w sposób zwiększający atrakcyjność inwestycyjną gminy i całego regionu oraz poprawiający jakość życia mieszkańców miasta. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP