Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu

Sosnowiec - Miasto na Prawach Powiatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Instytutem Twórczej Integracji w Sosnowcu realizuje projekt pn.

Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu.

Cel projektu : upowszechnienie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkań wspomaganych dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną (10 K i 6 M) i umożliwienie funkcjonowania tych osób w otwartym środowisku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Skierowany do :

Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie (NI) zamieszkujących teren miasta Sosnowca.

Formy wsparcia:

 • sfinansowanie pobytu w lokalu mieszkalnym - w tym wydatki częściowo będą wnoszone w ramach wkładu własnego;
 • usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu świadczone przez wykwalifikowanych opiekunów;
 • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu/wsparcie eksperckie wykonywane przez specjalistów m.in.: trenera rozwoju osobistego, trenera zdrowia lub innych w zależności od potrzeb;
 • szkolenie dla osób NI w zakresie wiedzy o zakładaniu rodziny, pełnienia roli rodzica oraz postępowania zgodnego z własną płcią.

Okres realizacji projektu:

2020-01-01 - 2021-12-31

Wartość projektu :

całkowita wartość projektu wynosi  780 800,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 663 680,00 PLN

Planowane efekty :

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 16 osób (w tym 10K),
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie – 16 osób (w tym 10K)
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu – 16
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 16

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 • 24
 • września 2020Czwartek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
 • 21oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 16oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP