"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.”

W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu, stanowiących północno-wschodnią część tzw. Parku Tysiąclecia. Rewitalizacja będzie obejmować tereny zielone o powierzchni ok. 42 ha. Celem rewitalizacji jest utworzenie parku bioróżnorodności o charakterze leśnym z rodzimą florą i fauną, w tym stworzenie ciekawej przyrodniczo ścieżki dydaktycznej oraz elementów małej architektury zachęcających do odwiedzania parku.

Zakres prac w ramach planowanej rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Baczyńskiego obejmuje:

 1. Wykonanie pielęgnacji drzewostanu, wycinek drzew i krzewów, prześwietlenia terenu
  z podrostów. W celu uniknięcia rozjeżdżenia runa ciężkim sprzętem ok. połowa z wyciętych drzew pozostaje na miejscu wycinki w postaci kłód.
 2. Nasadzenia: stworzenie nowych zbiorowisk oraz renaturalizację istniejących. Na całym obszarze inwestycji planuje się stworzyć nowe zbiorowiska oraz renaturalizować istniejące. Planuje się wykonanie nasadzeń w ilości ok. 11 tys. drzew (m.in. dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, grab pospolity, jesion wyniosły, klon jawor, modrzew europejski) oraz roślin zielnych dobranych do nowych i zrenaturalizowanych siedlisk.
 3. Montaż budek dla ptaków, nietoperzy, domków dla owadów prowadzących samotniczy tryb życia, poprzez wywiercenie dziur w kłodach pozostałych po wycince, paśnika oraz lizawki dla zwierząt występujących na terenie parku.
 4. Rewitalizację terenów podmokłych, zbiornika wodnego Rów Kalny, poprzez pogłębienie oraz poszerzenie zbiornika Rów Kalny wraz z usunięciem roślin inwazyjnych (trzcina pospolita). Ponadto zostanie stworzone refugium dla płazów poprzez trzypunktowe przegłębienia terenu podmokłego tzw. żabowiska. Zadaniem tych zbiorników będzie pełnienie funkcji ostoi dla płazów.
 5. Wykonanie ścieżek edukacyjnych: ścieżka dydaktyczna, wzdłuż której zamontowane zostaną tablice edukacyjne o tematyce związanej z rodzimymi i inwazyjnymi gatunkami roślin
  i zwierząt, recyklingiem odpadów, wpływu wody na przestrzeń publiczną, różnorodnością siedlisk i ich znaczenie dla bioróżnorodności, wpływu parku na klimat miejski.

Ponadto planuje się poprawę nawierzchni istniejących szlaków komunikacyjnych oraz budowę nowych alejek po śladach wydeptów, budowę kładki na palach prowadzącą po terenach podmokłych oraz budowę schodów i pochylni prowadzących z parku na przystanek tramwajowy w rejonie parku.

        6. Zakup/wykonanie i montaż małej architektury parkowej m.in. ławki, ławostoły, kosze, stojaki dla rowerów, nawiązujące do już istniejących na terenie parku oraz tablicy pamiątkowej w miejscu po byłym cmentarzu.

Wartość umowy: 3 500 000,00 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020.

Planowany termin zakończenia robót: 06-06-2021 r.

 • 26
 • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
 • 21oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP