Sosnowiec - Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt pn.

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca

Cel projektu: przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Urzędu Miasta Sosnowca poprzez modernizację stanowisk pracy stosując niestandardowe wyposażenie oraz realizując szkolenia poszerzające wiedzę pracowników w zakresie BHP i ergonomii. Powyższe działania będą zapobiegać chorobom spowodowanym niskim poziomem świadomości pracowników na temat ergonomii oraz niedostatecznie wyposażonym stanowiskom pracy, które są zgodne z obowiązkowymi przepisami BHP, ale ich modernizacja przyczyni się do zdecydowanego ograniczenia zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej.

Skierowany do: 610 pracowników zatrudnionych co najmniej w wymiarze 0,5 etatu (469 Kobiet), w tym: 161 osób 50+ (123K).

Formy wsparcia: Szkolenia w zakresie ergonomii oraz profilaktyki chorób zawodowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;

Zakup wyposażenia o ponadstandardowych cechach w zakresie ergonomii dla stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Okres realizacji projektu:

2020-10-01 - 2022-05-31

Wartość projektu : całkowita wartość projektu wynosi  1 707 348,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 451 245,80 zł

Planowane efekty: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 161 osób (w tym 123K),

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 519 osób (w tym 400K)

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

  • 21
  • stycznia 2022Piątek
Imieniny: Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława
Pogoda:
  • -3oCTeraz
  • -2oCJutro
  • -2oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka