„Informatyk przyszłości” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Informatyk przyszłości” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0304/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
  • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej dla 100 uczniów/uczennic (zwane IPC)
  • Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array dla 100 uczniów/uczennic(BGA)
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego dla 100 uczniów/uczennic (ESD)
 2. Realizacja doradztwa zawodowego:

Uczniowie uczestniczący w szkoleniach objęci są również warsztatami z doradztwa zawodowego, każdy uczestnik przechodzi 16h doradztwa grupowego. Podczas warsztatów z doradztwa uczniowie mają zapewniony posiłek. Dla każdego uczestnika przewidziano również doradztwo indywidualne 2 h na osobę.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2019/20 i 26 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

Wartość projektu – 1 951 582,24 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 658 844,90  zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 195 158,23 zł

Wkład własny – 97 579,11 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 30.09.2021

 • 26
 • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
 • 20oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP