„Elektronik przyszłości” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Elektronik przyszłości” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0300/18w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik, automatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
  • Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic
  • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • Programowanie sterowników PLC dla najlepszych 20 uczniów/uczennic
 2. Realizacja doradztwa zawodowego:

Uczniowie uczestniczący w szkoleniach objęci są również warsztatami z doradztwa zawodowego, każdy uczestnik przechodzi 16h doradztwa grupowego. Podczas warsztatów z doradztwa uczniowie mają zapewniony posiłek. Dla każdego uczestnika przewidziano również doradztwo indywidualne 2 h na osobę.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2019/20 i 26 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

 

Wartość projektu – 1 964 998,12 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 670 248,40  zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 196 499,81 zł

Wkład własny – 98 849,91 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 30.09.2021

 • 26
 • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
 • 19oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP