Szerokopasmowa sieć informatyczna w Sosnowcu


2011.07.25 - INFORMACJA "SĄ PIENIĄDZE NA MIEJSKI INTERNET" (kliknij)

2011.01.17-  INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA (kliknij)


KRÓTKI OPIS PROJEKTU

 

1. Bezpłatny dostęp do Internetu.
W tej chwili na terenie miasta funkcjonują dwa hot spoty. Sygnał z pierwszego można „złapać” na Placu Stulecia a z drugiego w okolicy budynku głównego Urzędu Miejskiego. W ramach projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”, którego Gmina Sosnowiec jest Partnerem Przewodnim, powstanie kolejnych 38 hot spotów oraz 9 PIAPów stacjonarnych (przypominających infokioski).

 

2. Koszty realizacji projektu
Projekt „ Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec” będzie realizowany w latach 2011 – 2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 19 761 237,64 zł, a dofinansowanie z RPO WSL na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wynosi 15 520 990,82 zł, co stanowi 79,31 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Projekt budowy sieci obejmuje budowę sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Gminy Sosnowiec. Jest realizowany w ramach szerszego przedsięwzięcia pn. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim, którego Gmina Sosnowiec jest Partnerem Przewodnim. Projekt zakłada realizację następujących rodzajów zadań:
• realizacja infrastruktury szkieletowej dostępu do szerokopasmowego Internetu
• połączenie siecią lokalną na bazie wybudowanej infrastruktury szkieletowej instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej,
• utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
• utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach projektu przewiduje się budowę sieci szkieletowej w technologii światłowodowej, (ok. 74 km ) niemniej oprócz niej zastosowane będą różnego rodzaju technologie radiowe (WIMAX, radiolinie).
Sieć ma służyć mieszkańcom w sposób pośredni – poprzez udostępnienie w sposób równy sieci operatorom usług telekomunikacyjnych co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności na rynku i ewentualnie obniżenie cen na usługi telekomunikacyjne, oraz bezpośredni poprzez sieć 48 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci 38 hot spotów oraz 9 PIAPów stacjonarnych.
Urzędowi Miejskiemu i jednostkom podległym (szkoły, biblioteki około - 244 instytucji z terenu Miasta w 185 lokalizacjach) budowa sieci ma umożliwić ewentualne wdrożenie następujących e-usług i aplikacji:


1. Aplikacji związanych z transferem danych i fonii pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi instytucjami oraz innymi instytucjami publicznymi oraz zapewniających:

 • przesyłanie danych pomiędzy tymi lokalizacjami,
 • stworzenie jednolitego systemu komunikacji głosowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, (telefonia VoiP)
 • udostępnienie zasobów Centrum Przetwarzania Danych (w przypadku, gdy takie Centrum powstanie).

2. Aplikacji związanych z edukacją oraz rozwojem rynku pracy, pozwalających na:

 • korzystanie z treści wizualnych umieszczanych na portalach internetowych,
 •  korzystanie z zasobów e-learningowych bibliotek, uczelni, wydawnictw edukacyjnych, czy portali internetowych,
 • korzystanie z szybkiego dostępu do Internetu przez osoby niepełnosprawne, wykonujące pracę na bazie dostępnych technik multimedialnych,
 • korzystanie z kursów podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania za pośrednictwem różnych technik komputerowych.

3. Aplikacji związanych z bezpieczeństwem w mieście, pozwalających na:

 •  monitoring miasta i instytucji publicznych w oparciu o kamery cyfrowe IP lub kamery analogowe z adapterami do transferu obrazu w sieci IP,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji dla Centrum Zarządzania Kryzysowego, zbudowana sieć szerokopasmowa może służyć do stworzenia wydzielonej logicznie sieci (np. VPN).

4. Aplikacji związanych z transportem i usługami, pozwalających na:

 • scentralizowane sterowanie sygnalizacją świetlną dla usprawnienia ruchu kołowego w mieście,
 • informowanie w czasie rzeczywistym o natłokach ruchu oraz estymowanym czasie przejazdu przez główne ciągi komunikacyjne w mieście,
 • informowanie w czasie rzeczywistym o godzinach odjazdu środków komunikacji miejskiej (dynamiczny rozkład jazdy) z danego punktu w oparciu o aktualne informacje dotyczące ruchu i czasów przejazdu pojazdów,
 • realizacje innych zadań telemetrii komunalnej.

5. Aplikacji związanych z ochroną zdrowia mieszkańców, zapewniających:

 • dostęp do usług telemedycznych, w tym przede wszystkim zdalne konsultacje ze specjalistami w różnych szpitalach,
 • możliwość komunikowania się w czasie rzeczywistym lekarza rodzinnego ze specjalistą, co znacząco może przyspieszyć proces podejmowania decyzji o sposobie leczenia pacjenta.

Usługi sieciowe, które planuje się wdrożyć w ramach realizacji projektu, będą uruchamiane sukcesywnie wraz z rozwojem sieci.


RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

(kliknij, aby pobrać plik pdf) 


Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca nr 167 z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn.

„Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec."


Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn.zm) oraz § 6 Uchwały Nr 485/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 listopada 2008 roku oraz § 3 Uchwały Nr 766/LVI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2010 roku

zarządzam

 

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu pn. ”Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”.

 

§ 2

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15 marca 2010 roku a zakończenia 30 marca 2010.

 

§ 3

Konsultacje społeczne będą miały charakter ogólnomiejski.

 

§ 4

Uprawnieni do udziału w konsultacjach, są zgodnie z § 2 punkt 2 Uchwały Nr 485/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 listopada 2008 roku, wszyscy Mieszkańcy Sosnowca.

 

§ 5

Formę konsultacji społecznych ustala się na:
1. przekazywanie opinii i uwag na adres poczty elektronicznej wrf.ls@um.sosnowiec.pl Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
2. składanie opinii i uwag do skrzynek, usytuowanych w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi Interesantów oraz Budynku Urzędu Miejskiego ul. S. Małachowskiego 3.

 

§ 6

Materiały dostępne będą:
1. Na strona internetowej Miasta Sosnowca www.sosnowiec.pl .
2. W siedzibie Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, IV piętro, pokój 503B.

 

§ 7

Wykonanie i nadzór nad Zarządzeniem powierzyć:
1. Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w zakresie - merytorycznym.
2. Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w zakresie - upowszechnienia niniejszego zarządzenia zgodnie z § 6 punkt 3 Uchwały Nr 485/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 listopada 2008 roku tj. co najmniej poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz przygotowania skrzynek zgodnie z § 5 punkt 2 niniejszego zarządzenia

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
  


MATERIAŁY DO POBRANIA PRZEZNACZONE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (kliknij aby pobrać):

 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego (prezentacja PowerPoint 97-2003)

• Lista lokalizacji przyszłych punktów dostępowych (doc)

• Mapa z punktami HOT SPOT (jpg)

• Mapa z punktami WiMax (jpg)

• Mapa z planem trasy sieci światłowodowej - rysunek poglądowy (jpg)

• Szczegółowy przebieg sieci teleinformatycznej (spakowane pliki tif) 

W związku z realizacją przez Miasto Sosnowiec projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”  w Urzędzie Miejskim 8 lutego odbyło się spotkanie informacyjne (konsultacje społeczne), na którym przedstawiony został projektowany przebieg miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Celem spotkania było przedstawienie zasad budowy w/w sieci.

 


 

Koncepcja wraz z założeniami techniczno – ekonomicznymi utworzenia „Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu”

 PRZEKAZYWANIE PYTAŃ, OPINII I UWAG:

• poczta elektroniczna -  wrf.ls@um.sosnowiec.pl

 

• skrzynki usytuowane w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi Interesantów oraz Budynku Urzędu Miejskiego ul. S. Małachowskiego 3.

 • 24
 • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
 • 13oCTeraz
 • 21oCJutro
 • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP