Gospodarcza Brama Śląska

 

”GOSPODARCZA BRAMA ŚLĄSKA ETAP I – URUCHOMIENIE ZAGŁĘBIOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ – KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH – REJON MACZKI – BÓR”

 

 

 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Finansowanie projektu:

W dniu 13 grudnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Zgodnie z ww. umową projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 78,69 % kosztów kwalifikowalnych tj. 8.390.197,34 zł. Wartość całkowita projektu wyniosła: 15.613.541,52 zł (w tym wszystkie wydatki kwalifikowalne  i niekwalifikowalne związane z realizacją projektu). W roku 2013 Gmina Sosnowiec w ramach projektu planuje jeszcze wykonać działania z zakresu promocji  oraz zrealizować nasadzenia zastępcze zieleni.

Stan sprzed rozpoczęcia realizacji projektu:

Planowany do uzbrojenia teren inwestycyjny w ramach przedmiotowego projektu stanowił teren byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór” i był nieużytkowany. Przekształcona w wyniku eksploatacji złóż piasku powierzchnia tego terenu została zrekultywowana i stanowiła nieużytek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Niezagospodarowany dotychczas teren, na którym realizowany był projekt, przeznaczony był w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usług. W wyniku kompleksowego uzbrojenia powstał atrakcyjny i w pełni przygotowany obszar dla przedsiębiorców chcących rozwijać działalność gospodarczą. Teren ten uzyskał dostępdo podstawowej infrastruktury, takiej jak sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, jak również został skomunikowany z siecią transportową regionu, w wyniku powstania nowej infrastruktury drogowej.
Problem niedostatecznej ilości wolnych obszarów, które można przeznaczyć na infrastrukturę rozwoju gospodarczego, powoduje konieczność włączenia niewykorzystanych obszarów zdegradowanych działalnością przemysłową do terenów, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu. Innym problemem jest niedostateczny poziom wykorzystania potencjału Sosnowca w zakresie inwestycji w infrastrukturę służącą rozwojowi gospodarczemu, co utrudnia rozwój miasta i regionu w kontekście konkurencyjności gospodarki. Stąd potrzeba zapewnienia firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym także innowacyjnej) korzystnych warunków do rozwoju, m.in. w postaci kompleksowo uzbrojonych terenów, na których przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, co także sprzyjać będzie poprawie problemów natury społecznej.

Cel projektu:

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić i/lub rozwijać działalność gospodarczą. Stworzenie dogodnych możliwości rozwoju działalności gospodarczej ma na celu pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki, co pozytywnie wpłynie na trwający proces restrukturyzacji gospodarki i lokalny rynek pracy. Zasadniczym celem zagospodarowania tego terenu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego, osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów na rzecz rozwoju nowych przedsiębiorstw.
Realizacja projektu wpłynie na wzrost wskaźnika konkurencyjności gospodarki regionu oraz stworzy przedsiębiorcom odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, co następnie przełoży się na korzystne wyniki w skali całego regionu oraz kraju.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Maczki-Bór
w Sosnowcu, polegające na:
- budowie drogi (około 1474 mb) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową
- budowie wodociągu (około 1221 mb)
- budowie kanalizacji sanitarnej (około 1596 mb)
- budowie kanalizacji deszczowej (około 1164 mb)
- budowie modułów retencyjno-odwadniających
- wykonaniu oświetlenia drogi wraz z przekładką istniejących kabli
- budowie tłoczni ścieków
- budowie mostu na cieku rzeki Bobrek
- wycince drzew i krzewów.

Droga przebiega wzdłuż drogi krajowej S-1 i składa się z nowowybudowanego odcinka drogi i odcinka drogi asfaltowej budowanej po śladzie dotychczasowej drogi gruntowej (ul. Kujawska). Droga połączyła pola inwestycyjne z istniejącą siecią dróg miejskich i regionu. W wyniku realizacji projektu powstało 13,0955 ha powierzchni uzbrojonego terenu. Odprowadzanie wód opadowych do pobliskiej rzeki Bobrek, a ścieków sanitarnych do kolektora „Bobrek” i dalej do oczyszczali „Radocha II” przyczyni się  do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura skomunikuje ten teren z siecią transportową miasta i regionu oraz będzie obsługiwać pola inwestycyjne położone w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanej drogi.

Termin realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, do realizacji przedsięwzięcia wybrano firmę SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9. W dniu 17.02.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu, z terminem zakończenia do dnia 18.10.2012 r. Aneksem do umowy termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty do dnia 30.11.2012 r.  W terminie umownym realizacja rzeczowa inwestycji została zakończona i w dniu 30.11.2012 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. W dniu 28.01.2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powstałej w ramach realizacji projektu.

Promocja projektu:

Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu Gmina Sosnowiec zrealizowała/realizuje nw. działania promocyjne:
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablic informacyjnych,
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu (po zakończeniu jego realizacji) stałych tablic pamiątkowych,
- bieżąca współpraca z mediami,
- realizacja cyklu filmów promujących projekt na portalach tvzaglebie.pl i zaglebieinfo.pl,
- realizacja cyklu spotów reklamowych promujących projekt w Radiu Eska,
- informowane na stronie internetowej UM Sosnowiec o przebiegu realizacji projektu – informacje w j. polskim i j. angielskim,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt. projektu – ulotki, plakaty, kalendarze itp.

Trwałość projektu:

Zapewnienie trwałości projektu nastąpi poprzez prawidłową eksploatację majątku powstałego w ramach projektu. Jednostką odpowiedzialną za całokształt działań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem projektu będzie Gmina Sosnowiec – podmiot, którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Wybudowana droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, siec kanalizacji deszczowej, oświetlenie) pozostanie własnością Gminy, która będzie nimi zarządzać.  Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna zostały udostępnione do eksploatacji w celu przesyłu mediów Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. (RPWiK S.A.) w Sosnowcu. RPWiK S.A. jest spółką, w której Miasto Sosnowiec posiada 100% akcji. Obsługa techniczna, konserwacja i bieżąca eksploatacja powierzone zostały ww. Przedsiębiorstwu, a środki na powyższe cele będą zabezpieczone corocznie w budżecie jednostki na każdy kolejny rok użytkowania. Koszty energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogi będzie ponosiło Miasto Sosnowiec, a środki finansowe na powyższe cele będą uwzględnione w budżecie jednostki na każdy rok funkcjonowania.  Infrastruktura powstała w wyniku realizacji inwestycji będzie ogólnodostępna. Trwałość projektu została zapewniona dzięki spełnieniu kryteriów i norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


English version

 

 

„GOSPODARCZA BRAMA ŚLĄSKA – ETAP I: URUCHOMIENIE ZAGŁĘBIOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ – SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY, ZAD. 1 –  ADAPTACJA BUDYNKU DO NOWEJ FUNKCJI PRODUKCYJNO – BADAWCZEJ, W TYM M.IN. DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ – ETAP I”
 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Koszt projektu:
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85,00 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Wartość projektu wyniosła 13.861.856,33 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była adaptacja poprzemysłowego budynku dawnego centrum zarządzania KWK „Niwka - Modrzejów” na potrzeby obiektu produkcyjno – laboratoryjnego przeznaczonego m.in. na cele produkcji farmaceutycznej.
W wyniku realizacji projektu powstał przebudowany i wyremontowany nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 1.603,58 m kw. Wykonane zostały nowe przyłącza mediów (przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne, CO), które służą obiektom Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego, a więc budynkowi zaadaptowanemu w ramach przedmiotowego projektu i obiektowi dawnego zespołu BHP zaadaptowanego w ramach realizacji zad. 2 projektu Gospodarcza Brama Ślaska. Ponadto wybudowany został parking i droga dojazdowa do adaptowanego budynku.
Istotne było zastosowanie rozwiązań, które umożliwią wprowadzenie w przyszłości do obiektu działalności produkcyjno – badawczej dla przedsiębiorstwa innowacyjnego. Wśród nich należy wymienić: wyodrębnienie części produkcyjnej na kondygnacjach 1 i 2 z wprowadzonymi strefami: produkcyjną i pomocniczą, wyodrębnienie części naukowo – administracyjnej na parterze oraz wyodrębnienie części naukowo – badawczej uzupełnionej zapleczem magazynowym i technicznym w piwnicy.
Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zapewniona poprzez zamontowanie dźwigu osobowego z przystankiem międzykondygnacyjnym na poziomie projektowanego terenu. Wykonane zostały też pomieszczenia sanitarne wyposażone w odpowiednią ceramikę łazienkową, oporęczowanie, armaturę łazienkową itp.

Termin realizacji:
W dniu 27 lipca 2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji – firmą SKANSKA S.A. Termin zakończenia robót upłynął dnia 29 lutego 2012 r.
Wykonawca w terminie umownym dokonał zgłoszenia robót do odbioru. Czynności odbiorowe zostały zakończone dnia 26 marca 2012 r.

Cel projektu:
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy działają i planują działać w dziedzinie innowacji. Warunki do takiej działalności nie są wystarczające, w regionie mało jest przedsiębiorstw innowacyjnych, niedostateczny jest stopień współpracy i wzajemnych powiązań pomiędzy tym sektorem i jednostkami naukowo – badawczymi.
Miasto zyska na realizacji projektu podwójnie – pozbędzie się nieatrakcyjnych i szpecących przestrzeń publiczną obszarów poprzemysłowych, a jednocześnie zapewni firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności o charakterze innowacyjnym korzystne warunki do rozwoju i wsparcia w postaci dostępu do odpowiednich pomieszczeń i narzędzi, a także usług doradczych. Pozwoli to na pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcie m.in. następujących efektów ekonomicznych:
- budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój małych, innowacyjnych firm;
- wzrost wartości nakładów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w mieście;
- wzrost wartości uzbrojonych nieruchomości, zagospodarowanie zbędnego i niewykorzystanego majątku pokopalnianego;
- transfer technologii do firm poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem B+R;
- wykorzystanie potencjału istniejących instytucji otoczenia biznesu dla budowy sieci firm świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wytwarzających produkty komplementarne;
- powstanie nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SPN-T;
- stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy;
- wzrost wpływów budżetu miasta z tytułu dzierżawy (najmu powierzchni na terenie SPN-T), a także podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych;
- dywersyfikacja i unowocześnienie struktury gospodarki miasta;
- wzrost obrotów i dochodów firm zlokalizowanych w rejonie SPN-T;
- zainicjowanie działalności firm innowacyjnych „uczulonych” na potrzeby rynku;
- wzrost potencjału rozwojowego miasta, zwiększona konkurencyjność gospodarki regionu;
- zmiana wizerunku miasta w oczach inwestorów.

Informacja o Sosnowieckim Parku Naukowo – Technologicznym:
Firmy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, marketingowych oraz planujące wprowadzać nowe produkty na rynek zapewnione mieć muszą odpowiednie zaplecze badawcze. Takie warunki stworzył Sosnowiecki Park Naukowo –Technologiczny, którego misją jest przyciągnięcie do Sosnowca przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w stosowanych technologiach produkcji i unowocześniania oferowanych przez nich wyrobów i usług.
W dniu 7 maja 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia Sosnowieckiego Parku Naukowo –Technologicznego.
Gmina Sosnowiec wyłoniła w drodze przetargu publicznego, zgodnie z Ustawą o Koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 101), operatora – koncesjonariusza Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego, który będzie zarządzał obiektem zaadaptowanym w ramach przedmiotowego projektu. Operatorem – koncesjonariuszem została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A z Sosnowca. Warunki udziału w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny ofert były tak sformułowane, by wybrany operator zapewniał zarządzanie powstałą infrastrukturą na najwyższym poziomie zarówno administracyjnym, jak i rozwojowym. Aktywne gospodarowanie powstałym majątkiem wyrażać się będzie poprzez: wynajem pomieszczeń innowacyjnym firmom, organizację konferencji o zasięgu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, organizację szkoleń, eventów oraz spotkań biznesowo – naukowych, a przede wszystkim spowodowanie, że Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny stanie się aktywnie działającą, regionalną i nie tylko, platformą wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 English version

 

 

„GOSPODARCZA BRAMA ŚLĄSKA – ETAP I: URUCHOMIENIE ZAGŁĘBIOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ – SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY, ZAD. 2 – BUDOWA I ADAPTACJA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZAGŁĘBIOWSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ – ETAP I”

 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

Koszt projektu:
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 71,32 proc. kosztów kwalifikowanych.
Wartość projektu wyniosła: 22.765.619,05 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była adaptacja dawnego budynku BHP byłej KWK Niwka-Modrzejów
dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu przystosowania go dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji zadania powstał przebudowany i wyremontowany nowoczesny 5-kondygnacyjny budynek, dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 7.213,85 m², w tym powierzchni
do wykorzystania dla przedsiębiorców - 4.630,84 m² oraz powierzchni do wykorzystania dla świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców - 931,55 m². Powierzchnia dla przedsiębiorców obejmuje pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, szatniowe i sanitarne. W powstałym nowoczesnym obiekcie została wyodrębniona część wspólna z salą konferencyjną na około 200 miejsc
i 4 mniejszymi salami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W przedmiotowym obiekcie mieści się siedziba operatora – koncesjonariusza Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego.
Pomieszczenia Zespołu Konferencyjno-Szkoleniowego, pomieszczenia operatora – koncesjonariusza Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania zostały dodatkowo wyposażone w zakresie mebli, sprzętu komputerowego, audiowizualnego i biurowego.
W przyziemiu budynku zlokalizowany jest parking na 40 miejsc postojowych.
Dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych została zapewniona dzięki:
- wykonaniu wejścia do budynku z poziomu gruntu,
- odpowiednim szerokościom komunikacyjnym,
- dźwigowi osobowemu z dostępem do wszystkich kondygnacji,
- przystosowanym sanitariatom.

Termin realizacji:
W dniu 27 lipca 2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji – firmą SKANSKA S.A.
Termin zakończenia robót upłynął dnia 23.03.2012 r.
Wykonawca w terminie umownym dokonał zgłoszenia robót do odbioru.
Czynności odbiorowe zostały zakończone dnia 2 kwietnia 2012 r.

Cel projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału województwa śląskiego w zakresie inwestycji w infrastrukturę służącą rozwojowi gospodarczemu”. Cele projektu są zbieżne z celami zarówno Poddziałania 1.1.1: „Infrastruktura rozwoju gospodarczego”, Działania 1.1: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, jak i całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem Programu jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w powyższy cel, podobnie jak w cel działania polegający na wykorzystaniu potencjału regionu w zakresie inwestycji w infrastrukturę służącą rozwojowi gospodarczemu poprzez dostosowanie obiektów
i terenu Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego do potrzeb przedsiębiorców chcących rozwijać innowacyjną działalność.
Cele pośrednie projektu koncentrują się wokół zagadnień konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej Sosnowca i regionu, współpracy nauka-biznes, liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie i gminie. Realizacja projektu wpłynie na wzrost wskaźnika konkurencyjności gospodarki regionu oraz poziom jej innowacyjności oraz stworzy przedsiębiorcom odpowiednie warunki do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej
i dostępu do innowacji, co następnie przełoży się na korzystne wyniki w skali całego regionu i kraju. Wyzwaniem stawianym przez Komisję Europejską jest wzmocnienie priorytetów strategii lizbońskiej nakierowanej na budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia tych zamierzeń.
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy działają i planują działać w dziedzinie innowacji. Warunki do takiej działalności nie są wystarczające, w regionie mało jest przedsiębiorstw innowacyjnych, niedostateczny jest stopień współpracy i wzajemnych powiązań pomiędzy tym sektorem i jednostkami naukowo-badawczymi.
Miasto zyska na tym podwójnie – pozbędzie się nieatrakcyjnych i szpecących przestrzeń publiczną obszarów poprzemysłowych, a jednocześnie zapewni firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności o charakterze innowacyjnym korzystne warunki do rozwoju i wsparcia w postaci dostępu do odpowiednich pomieszczeń i narzędzi, a także usług doradczych. Pozwoli to na pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki.

Informacja o Sosnowieckim Parku Naukowo – Technologicznym:
Firmy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, marketingowych oraz planujące wprowadzać nowe produkty na rynek zapewnione mieć muszą odpowiednie zaplecze badawcze. Takie warunki stworzył Sosnowiecki Park Naukowo –Technologiczny, którego misją jest przyciągnięcie do Sosnowca przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w stosowanych technologiach produkcji i unowocześniania oferowanych przez nich wyrobów i usług.
W dniu 7 maja 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia Sosnowieckiego Parku Naukowo –Technologicznego.
Gmina Sosnowiec wyłoniła w drodze przetargu publicznego, zgodnie z Ustawą o Koncesji
na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 101), operatora – koncesjonariusza Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego, który będzie zarządzał obiektem zaadaptowanym w ramach przedmiotowego projektu. Operatorem – koncesjonariuszem została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A z Sosnowca. Warunki udziału w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny ofert były tak sformułowane, by wybrany operator zapewniał zarządzanie powstałą infrastrukturą na najwyższym poziomie zarówno administracyjnym, jak i rozwojowym. Aktywne gospodarowanie powstałym majątkiem wyrażać się będzie poprzez: wynajem pomieszczeń innowacyjnym firmom, organizację konferencji o zasięgu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, organizację szkoleń, eventów oraz spotkań biznesowo – naukowych, a przede wszystkim spowodowanie, że Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny stanie się aktywnie działającą, regionalną i nie tylko, platformą wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English version

 


 

 

 

„Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3 – Budowa infrastruktury
technicznej na potrzeby SPN-T – etap I”

 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1: Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Opis projektu
Wybudowana dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego (SPN-T) infrastruktura techniczna zlokalizowana została na pierwotnie nieużytkowanym i zdegradowanym obszarze byłej KWK „Niwka – Modrzejów” w Sosnowcu, usytuowanym miedzy ul. Wojska Polskiego, Orląt Lwowskich, 27 Stycznia, Skromna i Wygoda w Sosnowcu. Istniejący na przedmiotowym obszarze poprzemysłowym układ dróg wewnętrznych z asfaltobetonu, wykorzystywany przed laty przez kopalnię, uległ praktycznie całkowitej destrukcji wraz ze starym i niedziałającym już oświetleniem ulicznym. Na terenie objętym inwestycją istniała także przestarzała, zniszczona sieć wodno – kanalizacyjna, elektryczna i telekomunikacyjna, która obsługiwała dawne obiekty KWK. Dojazd do Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego możliwy był tylko od strony ul. Wojska Polskiego. Funkcjonowanie powstałego w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego uzależnione było natomiast od zapewnienia mu właściwego skomunikowania z siecią dróg miasta i regionu, a także od zapewnienia komunikacji wewnątrz Parku i właściwej infrastruktury technicznej dla adaptowanych na potrzeby SPN-T obiektów.
Zadanie 3 projektu Gospodarcza Brama Śląska stanowiło kontynuację zrealizowanego już zadania 1, polegającego na adaptacji budynku dawnej dyspozytorni byłej KWK „Niwka – Modrzejów” na potrzeby obiektu produkcyjno – laboratoryjnego, przeznaczonego na potrzeby firm innowacyjnych np. z branży farmaceutycznej oraz zadania 2 polegającego na adaptacji budynku dawnego zespołu BHP byłej KWK „Niwka – Modrzejów” na potrzeby obiektu biurowo – szkoleniowo – konferencyjnego.
Przedmiotem zadania 3 była budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w nw. zakresie:
• Budowa ogólnodostępnej drogi publicznej o długości 700 mb klasy L – lokalnej z dwukierunkowym ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3,50 m i o szerokości pasa drogowego od 11,00 do 20,00 m’
• Budowa wodociągu;
• Budowa kanalizacji sanitarnej;
• Budowa kanalizacji deszczowej;
• Budowa kanalizacji teletechnicznej;
• Wykonanie oświetlenia drogi;
• Wycinka zieleni kolidującej z realizacją inwestycji.
Wybudowany układ drogowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwolił na skomunikowanie Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego z ul. Wojska Polskiego i ul. Orląt Lwowskich. oraz zapewnił komunikację wewnątrz SPN-T.

Finansowanie projektu
W dniu 21 czerwca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie uzyskało dofinansowanie na maksymalnym możliwym poziomie 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wartość całkowita projektu wyniosła 5.432.769,49 zł (kwota obejmuje wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu – tj. wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne), w tym dofinansowanie – zgodnie z umową dofinansowania – na poziomie: 3.500.109,22 zł (tj. 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Termin realizacji i opis stanu zaawansowania
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, do realizacji przedsięwzięcia wybrano firmę SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 11.05.2012 r. Roboty realizowane w ramach przedmiotowego projektu zakończono w dniu 15 listopada 2012 r.

Działalność Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego
W dniu 7 maja 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego. Gmina Sosnowiec wyłoniła w drodze przetargu publicznego, zgodnie z Ustawą o Koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 101), operatora – koncesjonariusza Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego. Została nim Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca. Warunki udziału w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny ofert były tak sformułowane, by wybrany operator zapewniał zarządzanie powstałą infrastrukturą na najwyższym poziomie zarówno administracyjnym, jak i rozwojowym. Aktywne gospodarowanie powstałym majątkiem wyrażać się będzie poprzez: wynajem pomieszczeń innowacyjnym firmom, organizację konferencji o zasięgu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, organizację szkoleń, eventów oraz spotkań biznesowo – naukowych, a przede wszystkim spowodowanie, że Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny stanie się aktywnie działającą, regionalną i nie tylko, platformą wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

Cel projektu
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy działają lub planują działać w dziedzinie innowacji. Warunki do takiej działalności nie są wystarczające, w regionie mało jest przedsiębiorstw innowacyjnych, niedostateczny jest stopień współpracy i wzajemnych powiązań pomiędzy tym sektorem i jednostkami naukowo – badawczymi.
Wybudowana w ramach zadania 3 infrastruktura skomunikowała teren Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego z siecią dróg lokalnych i regionalnych, co ma na celu zachęcenie przedsiębiorców wdrążających lub zamierzających wdrażać nowoczesne technologie do inwestowania na przedmiotowym obszarze. Zasadniczym celem zagospodarowania tegoż obszaru było uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego, osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej rozwój innowacyjnym przedsiębiorstwom.
Stworzenie dogodnych możliwości rozwoju działalności gospodarczej umożliwi pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki, co pozytywnie wpłynie na trwający proces restrukturyzacji gospodarki i lokalny rynek pracy. Zasadniczym celem zagospodarowania terenu realizacji inwestycji (tj. obszaru byłej KWK „Niwka – Modrzejów” w Sosnowcu) jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego, osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów na rzecz rozwoju nowych podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cele pośrednie projektu koncentrują się natomiast wokół zagadnień konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej Sosnowca i regionu, współpracy nauka – biznes, liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie i gminie itp. Realizacja projektu wpłynie na wzrost wskaźnika konkurencyjności gospodarki regionu oraz poziom jej innowacyjności, a także stworzy przedsiębiorcom odpowiednie warunki do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej i dostępu do innowacji, co przełoży się na korzystne wyniki w skali całego regionu i kraju.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących efektów ekonomicznych:
- budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój małych, innowacyjnych firm;
- wzrost wartości nakładów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w mieście;
- wzrost wartości uzbrojonych nieruchomości, zagospodarowanie zbędnego i niewykorzystanego majątku pokopalnianego;
- powstanie nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SPN-T;
- stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy;
- unowocześnienie struktury gospodarki miasta;
- zainicjowanie działalności firm innowacyjnych „uczulonych” na potrzeby rynku;
- wzrost potencjału rozwojowego miasta; zwiększona konkurencyjność gospodarki regionu;
- zmiana wizerunku miasta w oczach inwestorów.

Promocja projektu
Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu Gmina Sosnowiec zrealizowała/realizuje nw. działania promocyjne:
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablic informacyjnych;
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu (po zakończeniu jego realizacji) stałych tablic pamiątkowych;
- bieżąca współpraca z mediami;
- realizacja cyklu filmów promujących projekt na portalach tvzaglebie.pl i zaglebieinfo.pl;
- realizacja cyklu spotów reklamowych promujących projekt w Radiu Eska;
- informowanie na stronie internetowej UM Sosnowiec o przebiegu realizacji projektu – informacje w j. polskim i j. angielskim;
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt. projektu – ulotki, plakaty, kalendarze itp.

Trwałość projektu
Zapewnienie trwałości projektu nastąpi poprzez prawidłową eksploatację majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji. Po zakończeniu realizacji projektu ogólnodostępna droga publiczna wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą – tj. kanalizacją sanitarną wraz z przyłączami, kanalizacją deszczową i teletechniczną oraz siecią wodociągową pozostanie własnością Gminy Sosnowiec. Finansowanie powstałej drogi należeć będzie do obowiązków statutowych Gminy Sosnowiec – podmiotu, którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Gmina ponosić będzie także koszty energii elektrycznej związane z oświetleniem wybudowanej drogi. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji inwestycji będzie ogólnodostępna.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wybudowane w ramach projektu zostały udostępnione do eksploatacji w celu przesyłu mediów Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu. RPWiK S.A. jest spółką, w której Gmina Sosnowiec posiada 100% akcji. Obsługa techniczna, konserwacja i bieżąca eksploatacja powierzone zostały ww. przedsiębiorstwu.
Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących remontów drogi będą zabezpieczone corocznie w budżecie Gminy Sosnowiec na każdy kolejny rok użytkowania. Po zakończeniu projektu wybudowana droga nie będzie eksploatowana jako przedsięwzięcie komercyjne.
Trwałość projektu została zapewniona dzięki spełnieniu kryteriów i norm obowiązujących w Unii Europejskiej. W projekcie zostały zastosowane rozwiązania techniczne, które umożliwiają bezproblemowe poruszanie się osobom niepełnosprawnym (pochylenie poprzeczne ciągu pieszo – rowerowego ze spadkiem w kierunku jezdni).

 

 

 

 

 

English Version

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP