Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II

 

 

Projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

Projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu  Etap II”
Cele Projektu:
Projekt pt. „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” jest kontynuacją Projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” (nr 2003/PL/16/P/PE/039).

Cele Projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” są następujące:
•    Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, poprzez stworzenie nowego systemu kanalizacyjnego oraz naprawę istniejącego  systemu sieci kanalizacyjnej (stworzenie sprawnego, szczelnego systemu sieci kanalizacyjnej),
•    Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego zrzutem ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do odbiorników i gleby,
•    Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę mieszkańców Sosnowca.

W wyniku realizacji Projektu zostanie wybudowana nowa sieć kanalizacyjna, a stara i wysłużona sieć kanalizacyjna zostanie w ramach Projektu  wymieniana na nową, co zlikwiduje istniejące wycieki ścieków komunalnych ze starej, popękanej sieci kanalizacyjnej do gleby. Zlikwidowane zostaną  stare obiekty pompowni ścieków, wyłączone z eksploatacji.

Projekt ograniczy liczbę bezodpływowych zbiorników o złym stanie technicznym, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby, przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Budowa nowej sieci i przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej stworzy możliwość przyłączenia się do sieci mieszkańcom, którzy dotychczas  nie mieli możliwości przyłączenia się do sieci lub mieli  ograniczone możliwości przyłączenia się do istniejącego  zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z uwagi na istniejące uwarunkowania techniczne.

Szczelny system kanalizacji oraz zwiększenie stopnia skanalizowania miasta przyczynią się zatem do realizacji wymogów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakres rzeczowy Projektu:
Projekt zlokalizowany jest w rejonie, Niwki, Modrzejowa, zachodnia części Boru, Jęzora, Klimontowa, Porąbki, Dańcowi, Dębowej Góry
Projekt zakłada:
budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 36,07km, a w tym:
 

budowa kanalizacji sanitarnej w rejonach aktualnie nieskanalizowanych o długości ok. 22,75 km
budowa kanalizacji sanitarnej w rejonach wyposażonych w zbiorczy system kanalizacyjny, gdzie z uwagi na zły stan techniczny oraz minimalne spadki istniejącej infrastruktury nie są w stanie przyjąć ścieków z terenów nieskanalizowanych gdzie planowana jest budowa sieci sanitarnej o długości ok. 2,87km
budowa kolektora tranzytowego w celu przekierowania ścieków do oczyszczalni spełniającej wymagania zawarte w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych o długości ok. 0,5km
wykonanie przepięć istniejących użytkowników ok. 0,31km (koszty niekwalifikowane).
przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej stan techniczny – ok.  9,64 km
budowa pompowni ścieków –5 obiekty , a w tym:


budowa pompowni ścieków w rejonach aktualnie nieskanalizowanych: 2 obiekty,
budowa pompowi ścieków w celu przekierowania ścieków do oczyszczalni spełniającej wymagania zawarte w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych: 1 obiekt,
budowę nowych obiektów pompowni ścieków w miejscu istniejących obiektów, które z uwagi na stan techniczny oraz parametry techniczne nie są w stanie przekierować dodatkowej ilości ścieków z terenów nieskanalizowanych do oczyszczalni ścieków Radocha II gdzie planowana jest budowa sieci sanitarnej: 2 obiekty,
likwidacja istniejących pompowni ścieków: 4 obiekty (w miejscu dwóch zlikwidowanych pompowni planuje się budowę dwóch nowych  obiektów pompowni)
 budowa sieci i przyłączy wodociągowych o złym stanie technicznym – ok. 7,42km
 przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z planowaną do budowy kanalizacją.
 odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z zapisami decyzji Zarządcy dróg

Wartość Projektu:
Wartość Projektu: 61,2 mln zł
Poziom dofinansowania ze środków POIiŚ: 28,7 mln zł

Projekt zakończył się 31.12.2015 r.

Przydatne linki:
https://www.pois.2007-2013.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.katowice.pl
http://www.mir.gov.pl/
 


 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP