Inwestycje w edukacje

Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

   

 

 

Sześć instytutów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego znałazło siedzibę w nowym gmachu uczelni w Sosnowcu. Inwestycja warta ok. 64 mln została zakończona w 2008 roku. Poprzednia siedziba w której mieściło się Sześć z 10 instytutów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego  w tym: Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej nie zapewniała standartów nauczania. Brakowało pomieszczeń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dużych sal wykładowych i seminaryjnych. Ciasnota powodowała problemy z prowadzeniem badań naukowych na terenie uczelni.


Nowa siedziba gwarantuje prowadzenie zajęć zgodnie z wymogami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W budynku znajdują się m.in: sala rady wydziału, sale wykładowe i seminaryjne, laboratorium tłumaczeń, restauracja, pomieszczenia biurowo-gospodarcze oraz biblioteka, w której zmieści się 500 tys. woluminów.
Pięciokondygnacyjny budynek ma ponad 9,5 tys. m kwadratowych powierzchni. Korzysta z niego ponad trzy tysiące studentów i 200 pracowników., którzy mają do dyspozycji 700 stanowisk z dostępem do szerokopasmowej sieci szybkiego przesyłu danych.

Teren wokół budynku został zagospodarowany, powstało także 101 miejsc parkingowych. Odpowiednie pochylnie i platformy zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do centrum. Nowa, przestronna placówka umożliwia szerszą współpracę w ramach Neofilologii z ośrodkami krajowymi, włączanie się do międzynarodowych projektów badawczych, a także zacieśnienie współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi.
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego jest kolejną inwestycją, która zakończyła lata uniwersyteckiej prowizorki.

Budowę Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ finansowało Konsorcjum Gminy Sosnowiec i UŚ (miasto było liderem konsorcjum), przy udziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanego z programu ZPORR.


Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - II etap

Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu z Marszałkiem Województwa Śląskie go na zrealizowany II etap Centrum Neofilologii. Jego zakres obejmował prace wykończeniowe w dwóch segmentach oraz zagospodarowanie otoczenia. Wartość projektu wynosi ponad 4,6 mln zł, do finansowanie – 85 proc.


W ramach II etapu Projektu wykonano roboty wykończeniowe i instalacje wewnętrzne segmentu VII i VIII. Położono tynki wewnętrzne i podłogi. Zostały wykonane sufity podwieszane i instalacje: wodnokanalizacyjne, elektryczne, wewnętrzne c.o., wentylacyjne, teleinformatyczne. Zamontowano stolarkę i ślusarkę drzwiową oraz windę osobową. Sale wykładowe wyposażono w meble biurowe. Wokół zagospodarowano 3904 metry kwadratowe otoczenia budynku. Wykonano elementy małej architektury, m.in. ławki, kwietniki, maszty flagowe. Zakończono prace drogowe. Po sadzono drzewa, krzewy i rośliny kwietnikowe.
W sumie w ramach projektu wykończono 58 pomieszczeń, w tym 15 sal wykładowych, laboratorium językowe, trzy pracownie komputerowe. Łącznie pomieszczenia wyposażono w 1345 sztuk mebli biurowych. Warto podkreślić, że pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grota Roweckiego kosztował 69,5 mln zł.
Budowę sfinansowało konsorcjum Gminy Sosnowiec i Uniwersytetu Śląskiego,które wyłożyło 27,3 mln zł, w tym UŚ – 6,1 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach programu ZPORR) w kwocie 36,1 mln
Całkowite wydatki kwalifikowalne II etapu projektu pn. „Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskie go w Sosnowcu – etap II” wynoszą: 4 645 083,41 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi 3 948 320,89 zł, co stanowi 85 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach te go projektu Gmina Sosnowiec już uzyskała częściową refundację wydatków objętych wnioskiem w wysokości 3,7 mln, co stanowi 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

 


 

 

Adaptacja budynku pokopalnianego w Sosnowcu dla potrzeb wydziałów Politechniki Śląskiej.


Projekt dofinansowany w ramach Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 4.578.170 PLN (wartość projektu 6.104.226,08 PLN).
Opis: Projekt zakłada przystosowanie istniejącego budynku pokopalnianego na potrzeby kierunków: Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz kierunków: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka w ramach Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Katowicach. W ramach prac adaptacyjnych przeprowadzone zostaną niezbędne remonty: prace konstrukcyjne, wymiany i montaże instalacji. przy adaptacji budynku uwzględnione zostaną wymagania architektoniczne związane z potrzebami osób niepełnosprawnych. Powstaną nowe sale wykładowe, ćwiczeniowo-seminaryjne, laboratoria, aula, biblioteka i czytelnia, pomieszczenia dziekanatu i pomieszczenia zaplecza socjalnego.
W wyniku realizacji projektu zdegradowanym obiektom poprzemysłowym nadana zostanie zupełnie nowa funkcja, a oferta edukacyjna miasta zostanie rozszerzona i w bardziej optymalny sposób dostosowana do potrzeb regionalnego rynku pracy.


  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP