Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście na prawach Powiatu – Sosnowiec
 


Przedmiotem prezentowanego projektu inwestycyjnego jest wdrożenie w Urzędzie Miasta w Sosnowcu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP), który ma za zadanie podniesienie potencjału technologicznego (informatycznego) w zakresie wykonywania zadań własnych gminy i powiatu, przy równoczesnym zapewnieniu swobodnego dostępu do informacji i świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, minimalizując zjawisko wykluczenia cyfrowego.

 

Koszty Projektu

Projekt ten, na mocy Umowy zawartej 12 sierpnia 2011 roku między Województwem Śląskim a Sosnowcem – Miastem na prawach Powiatu, został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

Całkowity koszt projektu: 2 975 205,58 zł

Kwota dofinansowania projektu: 2 528 924,74 zł

Poziom dofinansowania projektu: 85%

 

Cel Projektu

Głównym celem projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście na prawach Powiatu – Sosnowiec”, jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system, informatycznych baz danych funkcjonujących w Urzędzie Miasta, w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji, z jednoczesnym zwiększeniem zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną.


ZSIP w swej konstrukcji zawierał będzie dane z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, planowania przestrzennego i architektury, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, ekologii i rolnictwa, ochrony środowiska, działalności gospodarczej na terenie miasta, systemu podatkowego, inwestycji miejskich, mapy zasadniczej i topograficznej, ortofotomapy oraz inne dane w zależności od potrzeb.

 

Aplikacje do zarządzania danymi oparte będą na modelu „architektury zorientowanej na usługi” pozwalającej na rozbudowę systemu, zmianę (wzrost) wymagań oraz możliwość znacznego zwiększania ilości przetwarzanych informacji.


Niniejszy projekt umożliwi przede wszystkim:
• zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych, wiarygodnych
i kompletnych danych i informacji dotyczących przestrzeni geograficznej miasta i stanu jego zagospodarowania pracownikom Urzędu (za pośrednictwem sieci wewnętrznej) oraz społeczeństwu i instytucjom współpracującym (przez Internet),
• dostarczanie użytkownikom narzędzi umożliwiających zarówno dostęp do informacji o przestrzeni, jak i analiz zintegrowanych informacji pochodzących z wielu zasobów,
• poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Sosnowcu drogą elektroniczną,
• podniesienie sprawności i efektywności procesów decyzyjnych,
• podniesienie jakości usług publicznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia tych usług przez Urząd Miasta,
• zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez podmioty gospodarcze i mieszkańców regionu.

 

Termin realizacji Projektu

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę rozpoczęte już prace związane z etapem modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej (studium wykonalności i specyfikację techniczną systemu ZSIP) obejmuje okres od grudnia 2008 r. (data poniesienia pierwszego wydatku związanego z realizacją projektu) do maja 2013 roku (data poniesienia ostatniego wydatku).


Zintegrowany System Informacji Przestrzennej stanie się docelowo elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP), której powstanie wymusza Dyrektywa 2007/2/WE „INSPIRE”, ustanawiająca Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP