Budowa kolektora "Bobrek" w Sosnowcu

"Budowa kolektora Bobrek i modernizacja oczyszczalni Radocha II" ma służyć osiągnięciu celów środowiskowych i społeczno - ekonomicznych.

 

 • Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska - redukcja ładunku zanieczyszczeń zrzucanych bezpośrednio do rzek Bobrek i Czarna Przemsza.
 • Uzyskanie efektu ekologicznego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sosnowcu. Trzy oczyszczalnie - Kozibąka, Porąbka i Kazimierz - Ostrowy, które nie spełniają standardów polskich, zostaną zlikwidowane, a ścieki z ich zlewni zostaną skierowane do kolektora Bobrek.
 • Spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej. Modernizacja oczyszczalni "Radocha II" doprowadzi do zgodności z dyrektywą 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków dla terenów zurbanizowanych.
Zakres Projektu
 
Realizacja przez Gminę Sosnowiec Projektu pn.: "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" wspartego z budżetu  Unii Europejskiej gwarantuje spełnienie wymagań parametrów oczyszczania  ścieków do obowiązujących w Polsce przepisów prawa  dostosowanych do prawa Unii Europejskiej, co zapewni poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców regionu i jego właściwe miejsce w Europie.
Projekt składa się z dwóch zadań, których zakres obejmuje:
budowę kolektora "Bobrek",
modernizację oczyszczalni ścieków RADOCHA II.
 
Kolektor  "Bobrek"
 
W wyniku realizacji Projektu  wybudowany zostanie kolektor ściekowy o łącznej długości 15 484 m, w tym kanał grawitacyjny od śr. 0,50 m do śr. 1,20m - 12 719 m,  rurociągi  tłoczne od dz 125 mm do 2x600 mm  o długości  2 765 m  oraz 4 przepompownie ścieków, w tym główna o wydajności Q= 640 l/sek  dwie o wydajności  Q= 15 l/sek każda, a trzecia o wyd. Q=60 l/sek.
 
Kolektor "Bobrek"  zapewni odbiór i doprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni z terenów już skanalizowanych , a w przyszłości umożliwi utworzenie systemu odprowadzania ścieków z terenów obecnie nie skanalizowanych. Na swej trasie kolektor Bobrek przechodzić będzie syfonem pod rzeką i pod magistralą wodociągową,  przewiertem pod torami kolejowymi, tramwajowymi i drogami, wymagane będzie na jego trasie wykonanie zabezpieczeń i przekładek istniejącego uzbrojenia. Po wyłączeniu i zlikwidowaniu istniejących nieefektywnych oczyszczalni, ścieki będą tłoczone do kolektora przez przepompownie tłoczne osiedlowe, a  główna przepompownia przetłoczy je do oczyszczalni ścieków "Radocha II".

Kolektor  Bobrek swym zasięgiem zlewni zapewni odbiór ścieków od ok. 130 000 mieszkańców miast :  Sosnowca, Katowic i  Mysłowic.

Będzie przebiegał wzdłuż rzeki Bobrek od oczyszczalni Kazimierz Ostrowy (planowanej do likwidacji) i dalej wzdłuż rzeki Czarna Przemsza (która oddziela Sosnowiec od Katowic i Mysłowic), aż do oczyszczalni Radocha II.
 
Oczyszczalnia ścieków RADOCHA II
 
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Radocha II o projektowanej wydajności 165.000 m3/dobę została uruchomiona w 2000 roku. Rzeczywisty dopływ ścieków do obiektu wynosi obecnie ok. 30 tys. m3/dobę. Zakres działań modernizacyjnych w ramach Projektu obejmuje szereg prac mających na celu uruchomienie ciągów technologicznych, które zostały wybudowane ale nie są wykorzystywane, bądź też podniesienie sprawności istniejących urządzeń. Najważniejsze prace, to:
 • Modernizacja wstępnych i wtórnych osadników;
 • Usprawnianie komór napowietrzania, a w szczególności poprzez wprowadzenie recyrkulacji wewnętrznej (4 szt.);
 • Rozbudowa zbiornika dawkującego chemikalia w celu usprawnienia procesu usuwania fosforu;
 • Zainstalowanie czwartej dmuchawy dla komór napowietrzania;
 • Instalacja urządzeń do zagęszczania osadów ściekowych;
 • Uruchomienie niewykorzystanych obecnie komór fermentacyjnych;
 • Dostosowanie przepompowni I stopnia i II  stopnia do przyjmowania zwiększonej ilości ścieków;
 • Instalacja układów automatycznego sterowania i nowoczesnych systemów elektrycznych i wentylacyjnych;
 • Zainstalowanie zaworów regulujących na dwóch z czterech rurociągów napowietrzania.

 

 

 • 24
 • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
 • 14oCTeraz
 • 21oCJutro
 • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP