PROJEKT WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W SOSNOWCU
Priorytet: III: Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół


Początkiem roku rozpoczęto realizację projektu „Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015r.

CEL PROJEKTU
Celem realizacji projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego”

ADRESACI SZKOLENIA

Grupę docelową stanowią nauczyciele i dyrektorzy 24 szkół i 2 przedszkoli z terenu Miasta Sosnowiec. W projekcie wezmą udział szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, z których część uzyskała w 2012 roku wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej oraz część z wynikami powyżej średniej. Kierując się wytycznymi POKL w działaniu 3.5 do projektu zostały wyłonione następujące placówki:

• Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Zawodzie 34, Sosnowiec
• Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wawel 13, Sosnowiec,
• Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Niepodległości 7, Sosnowiec,
• Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Reymonta 36, Sosnowiec,
• Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kościelna 9, Sosnowiec,
• Szkoły Podstawowej nr 36, ul. Czołgistów 12, Sosnowiec,
• Przedszkola nr 20,
• Przedszkola nr 54
• Gimnazjum nr 16, ul. Legionów 21, Sosnowiec,
• Gimnazjum nr 5 (ZSO 12) ul. Jasieńskiego 2a, Sosnowiec,
• Gimnazjum nr 11 (ZSO 1) ul. Staszica 62, Sosnowiec,
• Gimnazjum nr 12 (ZSO 8) ul. Hutnicza 6, Sosnowiec,
• Gimnazjum nr 14, ul. Grota Roweckiego 64, Sosnowiec,
• Gimnazjum nr 15 (ZSEiI) ul. Jagiellońska 13, Sosnowiec,
• CKZiU Technikum nr 1 Ekonomiczne, ul. Gen. Grota Roweckiego 66, Sosnowiec
• CKZiU Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskie, ul. Wawel 1, Sosnowiec,
• CKZiU Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Gen. Grota Roweckiego 64, Sosnowiec,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, ul. Gen. Grota Roweckiego 66, Sosnowiec,
• CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Gastronomiczna, ul. Wawel 1, Sosnowiec,
• CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Rzemieślniczo – Artystyczna, ul. Gen. Grota Roweckiego 64, Sosnowiec,
• CKZiU Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane, ul. Braci Mieroszewskich 42, Sosnowiec,
• CKZiU Technikum nr 4 Transportowe, ul. Kilińskiego 31, Sosnowiec,
• CKZiU Technikum nr 5 Samochodowo - Mechatroniczne, ul. Kilińskiego 25, Sosnowiec,
• CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logisyki i Środowiska, ul. Legionów 9, Sosnowiec,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, ul. Mjr H.Hubala Dobrzańskiego 131,
• CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Architektoniczno – Budowlana, ul. Braci Mieroszewskich 42, Sosnowiec.


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

W przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach zaangażowani będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, którzy przeprowadzą diagnozy potrzeb szkół, opracują Roczne Plany Wspomagania dla każdej z placówek, a także stworzą pełny cykl doskonalenia w każdej szkole oraz przedszkolu. Wsparcie w działaniu realizować będą akredytowane placówki dokształcania nauczycieli (APDN).

ETAPY REALIZACJI ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA (DZIAŁANIA Z SORE) :

Diagnoza: dobór najlepszych dla danej szkoły/przedszkola ofert doskonalenia na podstawie: wywiadu z dyrektorem (zebranie informacji o szkole); wywiadu z nauczycielami (spotkanie z radą pedagogiczną); warsztatu diagnostyczno-rozwojowego dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej (pogłębiona autodiagnoza i określenie priorytetów rozwojowych szkoły); Ułożenie RPW(Roczny Plan Wspomagania), w tym głównie szczegółowego harmonogramu realizacji RPW wraz z doborem form doskonalenia.
Doskonalenie pracy nauczycieli: Przeprowadzanie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów: warsztatów dla nauczycieli (formy aktywne), inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe), szkolenia – 60h/na uczestnika
Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę: Konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli); Wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania (konsultacje grupowe)
Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania: Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania, Opracowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania, a następnie przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i nauczycielom, Przygotowanie (wspólnie z dyrektorem i nauczycielami) rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym

LOKALNE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Lokalne sieci współpracy i samokształcenia:
W ramach projektu powstaną 4 sieci, których celem jest współpraca ze sobą różnych szkół/przedszkoli, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się ze sobą w ciągu roku w odstępach ok. 2 m-cy. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. Pracami sieci kieruje Koordynator sieci:

• Nauczyciele pracują zespołowo.
Sieć dla liderów szkolnych zespołów nauczycielskich zakłada wypracowanie skutecznego modelu komunikacji i współpracy zarówno w ramach swojej placówki, centrów jak i pomiędzy nimi.
Tematyka sieci: Organizacja pracy zespołowej, komunikacja interpersonalna, konflikty w zespole, negocjacje prowadzone w grupie.
• Praca z uczniem zdolnym na zięciach koła naukowego
Organizacja sieci dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe wynika z diagnozowanych obaw o zaniedbanie uczniów zdolnych w centrach w Sosnowcu. Powoduje to konieczność wymiany doświadczeń i nowych rozwiązań pracy indywidualnej z uczeniem.
Tematyka: Kim jest uczeń zdolny? Metody i techniki pracy z uczniem zdolnym. Konstrukcja indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego lub grupy uczniów zdolnych – „tylko dla orłów”.
• Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków.
Sieć przeznaczona dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV-VI zainteresowanych poruszaną problematyką.
Tematyka: Diagnoza myślenia matematycznego i umiejętności językowych. Różne metody i formy pracy w klasie I w grupach mieszanych wiekowo. Pakiety do edukacji wczesnoszkolnej
• Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.
Tematyka: Wizerunek dyrektora. Media Relations. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Budowanie strategii promocyjnej szkoły.


MIEJSKI POROGRAM WSPOMAGANIA

Realizacja pilotażowego programu wsparcia, gromadzone w tym porcesie dane i doświadczenia stanowią znakomitą okazję do opracowania na tej bazie dokumentu porgramowego, który posłuży do planowania i realizacji wsparcia dla placówek oświatowych w kolejnych latach i będzie stanowił o trwałości projektu.
Miejski Program Wspomagania będzie zawierał wskazania dotyczące dobrych praktyk na podstawie przeprowadzonego pilotażu i wypracowane w projekcie rozwiązania oraz zostanie opublikowany i rozpowszechniony na terenie Miasta Sosnowiec.

 

Miejski Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli - Kliknij TUTAJ


KONTAKT

Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Sosnowiec przy Alei Zwycięstwa 20 pok. 404
e-mail: projekt.edu@um.sosnowiec.pl
tel. 32 296 08 20

Kierownik projektu: Aneta Baranowska
Asystent Kierownika projektu: Joanna Kiereś


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP