UWAGA!

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH.

Nowy indywidualny numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przesłany płatnikom za pośrednictwem poczty.

 

INFORMACJA NA TEMAT NOWEGO SYSTEMU SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRY OBOWIĄZYWAŁ BĘDZIE W SOSNOWCU OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY OD 1 STYCZNIA 2019?

KLIKNIJ W OBRAZKI PONIŻEJ

Informujemy mieszkańców Sosnowca, że w przypadku zbyt małej ilości worków na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” dodatkowe można pobrać w wyznaczonych puntach na terenie naszego miasta.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami przy ul. Mościckiego 14 pok. 4,

Siedziba Remondis Sosnowiec Sp. z o. o. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ul. Grenadierów 21.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w odstępach kwartalnych:

  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

 

UWAGA
Od 1 stycznia 2016 roku stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
w nieruchomościach zamieszkałych wynosi 11,00 złotych miesięcznie od osoby
(uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 220/XXI/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec).

 

 W celu polepszenia komunikacji z właścicielami nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec zapraszamy do skorzystania z

Internetowego Biura Obsługi Płatnika (IBOP)

 

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz.87),
na podstawie art. 1a, art. 6k ust. 3, art. 6o ust. 1, art. 9f, art. 10 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
od 1 lutego 2015 r. wszystkie odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny.
W związku z powyższym wypełniając deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec, należy stosować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny.

 

 

Komunikat dot. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby inne niż podatnik.

 

 

 DEKLARACJA ŚMIECIOWA - wypełnij, wydrukuj, wyślij! - KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Deklarację uważa się za złożoną w momencie otrzymania przez składającego, zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości.

KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych podpisem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235)

 

KLIKNIJ TUTAJ

 

 Wzór zgłoszenia zapotrzebowania na dostarczenie kontenera lub worków na odpady zielone dla nieruchomości zamieszkałych, położonych w zabudowie wielorodzinnej

Kliknij TUTAJ

 

Zapotrzebowanie na kontenery na odpady zielone dla nieruchomości wielorodzinnych należy kierować na adres

zielone.sosnowiec@remondis.pl lub fax: + 48 32 293 80 79

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Kliknij TUTAJ

 

 

Harmonogram wywozu przeterminowanych i niezużytych lekarstw z aptek na rok 2018

 

Stacjonarny punkt odbioru posegregowanych odpadów znajduje sie przy ul. Grenadierów - kliknij w link poniżej

„Gminny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów MPGO SP. z o.o. – regulamin”

 

 

Akcja „Sprzątanie świata”

 

Nr telefonu

Zakres spraw

32 296 07 22

Kierownik Referatu

32 296 07 83

 

 

 

 

32 296 07 91

 

Zgłaszanie interwencji w sprawie pojemników oraz braku odbioru odpadów komunalnych.

 

 

Kontrole w terenie zgłoszonych interwencji oraz kontrole selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

32 296 07 25

 

Informacje w sprawach składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających.

32 296 06 31

 

Informacje w sprawach:

- Wezwań ws. nieprawidłowo złożonych deklaracji lub braku deklaracji,

- Sprawozdawczości – m. in. sprawozdań półrocznych firm odbierających odpady komunalne,

- Wpisów i wykreśleń z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- Kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej,

32 296 07 90

32 296 08 34

 

 

32 296 07 92

 

 

 

32 296 08 33

Księgowość:

Informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty).

 

Nadawanie indywidualnych numerów konta bankowego w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłaty.

 

Windykacja:

Informacje o wystawionych upomnieniach z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tytuły wykonawcze

32 296 06 32

Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonania umów przez podmioty wyłonione w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi oraz umowy in house w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

  • 7
  • grudnia 2019Sobota
Imieniny: Ambroży, Marcin, Ninomysł, Agaton, Marcisław
Pogoda:
  • 5oCTeraz
  • 4oCJutro
  • 6oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Walka ze smogiemŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej