DOKUMENTY DO POBRANIA

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ULOTKĘ

 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w odstępach kwartalnych:

  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

 

UWAGA
Od 1 stycznia 2016 roku stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
w nieruchomościach zamieszkałych wynosi 11,00 złotych miesięcznie od osoby
(uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 220/XXI/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec).

 

 W celu polepszenia komunikacji z właścicielami nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec zapraszamy do skorzystania z

Internetowego Biura Obsługi Płatnika (IBOP)

 

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz.87),
na podstawie art. 1a, art. 6k ust. 3, art. 6o ust. 1, art. 9f, art. 10 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
od 1 lutego 2015 r. wszystkie odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny.
W związku z powyższym wypełniając deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec, należy stosować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny.

 

 

Komunikat dot. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby inne niż podatnik.

 

 

 DEKLARACJA ŚMIECIOWA - wypełnij, wydrukuj, wyślij! - KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Deklarację uważa się za złożoną w momencie otrzymania przez składającego, zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości.

KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych podpisem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235)

 

KLIKNIJ TUTAJ

 

 Wzór zgłoszenia zapotrzebowania na dostarczenie kontenera lub worków na odpady zielone dla nieruchomości zamieszkałych, położonych w zabudowie wielorodzinnej

Kliknij TUTAJ

 

Zapotrzebowanie na kontenery na odpady zielone dla nieruchomości wielorodzinnych należy kierować na adres

zielone.sosnowiec@remondis.pl lub fax: + 48 32 293 80 79

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Kliknij TUTAJ

 

 

Harmonogram wywozu przeterminowanych i niezużytych lekarstw z aptek na rok 2017

 

Stacjonarny punkt odbioru posegregowanych odpadów znajduje sie przy ul. Grenadierów - kliknij w link poniżej

„Gminny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów MPGO SP. z o.o. – regulamin”

 

Stacjonarny punkt odbioru posegregownych odpadów znajduje się przy ul. Baczyńskiego 11 - szczegóły w linku poniżej:

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Regulamin

 

Akcja „Sprzątanie świata”

 

Nr telefonu

Zakres spraw

32 296 07 22

Kierownik Referatu

32 296 07 83

 

 

 

 

32 296 07 91

 

Zgłaszanie interwencji w sprawie pojemników oraz braku odbioru odpadów komunalnych.

 

 

Kontrole w terenie zgłoszonych interwencji oraz kontrole selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

32 296 07 25

 

Informacje w sprawach składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających.

32 296 06 31

 

Informacje w sprawach:

- Wezwań ws. nieprawidłowo złożonych deklaracji lub braku deklaracji,

- Sprawozdawczości – m. in. sprawozdań półrocznych firm odbierających odpady komunalne,

- Wpisów i wykreśleń z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- Kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej,

32 296 07 90

32 296 08 34

 

 

32 296 07 92

 

 

 

32 296 08 33

Księgowość:

Informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty).

 

Nadawanie indywidualnych numerów konta bankowego w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłaty.

 

Windykacja:

Informacje o wystawionych upomnieniach z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tytuły wykonawcze

32 296 06 32

Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonania umów przez podmioty wyłonione w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi oraz umowy in house w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

  • 13
  • grudnia 2017Środa
Imieniny: Bernarda, Otylia, Edburga, Jodok, Róża
Pogoda:
Brak połączenia z bazą pogody.ŚKUP
Sosnowiecki System Informacji Przestrzennej