Piątek, 4 września 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

Sosnowiec łączy

Komunikat w sprawie ul. Klimontowskiej i 11 Listopada


2009-06-15 | kategoria: Urząd   Dodał:  drukuj poleć
loading..
 

W związku z pytaniami wpływającymi od mieszkańców miasta dotyczącymi włączenia ul.Klimontowskiej do ul.11 Listopada Wydział Inwestycji Miejskich pragnie poinformować,że rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektowej dla w/w inwestycji.Budowa drogi zostanie zaprojektowana z podziałem na trzy etapy:etap I od ul.Góralskiej,etap II odcinek środkowy,etap III od ronda w ul.11 listopada w kierunku Osiedla Słonecznego. Więcej na ten temat poniżej.

Droga będzie jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Przewidywana trasa przebiegu ul.Klimontowskiej jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i będzie miała charakter lokalnej drogi osiedlowej z elementami uspokajania ruchu oraz wybudowanymi miejscami postojowymi (w zależności od możliwości technicznych), których zadaniem będzie oprócz poprawy bezpieczeństwa podkreślenie charakteru drogi i zniechęcenie kierowców jadących do centrum do korzystania z tej ulicy. W trakcie projektowania będą analizowanie różne elementy uspokojenia ruchu, takie jak:

- miejscowe przewężenia jezdni (jednostronne, obustronne), zabudowę azyli (centralne boczne), zmiany geometrii jezdni, zmiany faktury i elementów konstrukcji jezdni,

- możliwość zastosowania wyniesionych tarcz skrzyżowań lub innych powierzchni spowalniających,

- wyznaczanie zatok postojowych, deptaków, ścieżek spacerowych, zabudowę elementów małej architektury.

Wiadomości o różnych sposobach uspokajania ruchu drogowego znajdują się na stronie internetowej www.krbrd.pl (opracowanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury). Podjęte czynności projektowe powinny skutecznie ograniczyć ruch pojazdów.

Ponadto dla obszarów wyznaczonych ulicami Klimontowską oraz Kukułek przewidziana jest w planie zagospodarowania przestrzennego budowa ul. Nowoklimontowskiej, która przejmie część ruchu drogowego pomiędzy ul. 11 Listopada a centrum miasta.

Dodatkowo należy stwierdzić, że w materiałach reklamowych Centrum Developer ul. Plonów 21 w Sosnowcu (budującego Osiedle Słoneczne oraz Apartamenty Słoneczne przy ul. Klimontowskiej) nie jest pokazane włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada, co ograniczyło wiedzę mieszkańców na temat komunikacji w wymienionym obszarze.Zostanie także wyremontowana nawierzchnia ulic Szczytowej, Góralskiej oraz Kukułek.

Dotyczy: przedłużenia ul. Klimontowskiej do ul. 11-go Listopada(Pracownia Projektowo-Urbanistyczna Urząd Miejski w Sosnowcu)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ul. Kukułek został przyjęty uchwałą Nr 168/VII/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 1999r. i jest do dzisiaj obowiązującym prawem miejscowym.

Wymieniony plan określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania wyznaczonego granicami obszaru, w tym przedstawia rozwiązanie układu komunikacyjnego dla wskazanej części miasta, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań oraz wiążących zapisów zawartych w obowiązujących dokumentach planistycznych.

Zgodnie z wymienionym planem, jedyna droga zbiorcza na omawianym obszarze to ulica Nowoklimontowska , która krzyżuje się z ul. 11-go Listopada na przedłużeniu ul. mjr H. Hubala –Dobrzańskiego. Południowa część obszaru planu obejmująca tereny zabudowy mieszkaniowej, będzie obsługiwana przez system dróg lokalnych wskazanych na rysunku planu oraz niezbędnych dróg dojazdowych, które nie mają odzwierciedlenia w rysunku planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ul. Kukułek został sporządzony w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz.415 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art.18 ust. 2 tej ustawy projekt planu wraz z Prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze był wyłożony do publicznego wglądu (wymieniony plan był wykładany dwukrotnie) , co umożliwiło składnie protestów i zarzutów do projektu planu. Powyższe oznacza, że omawiany plan podlegał w pełni konsultacjom społecznym, a jako dokument spełniający wszystkie wymagania merytoryczne i proceduralne mógł zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 28 z dnia 16 czerwca 1999 r. i stać się prawem miejscowym.

Zrealizowana w ostatnich latach w rejonie ul. Klimontowskiej zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, uzyskała pozwolenie na budowę na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a cały obszar może poprawnie funkcjonować w skali miasta jedynie przy realizacji wszystkich elementów planu, w tym wyznaczonych połączeń drogowych.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ul. Kukułek

UCHWAŁA NR 168/VII/99. RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu połoŜonego w rejonie ul.Kukułek.