Środa, 7 października 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ULOTKĘ

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz.87),
na podstawie art. 1a, art. 6k ust. 3, art. 6o ust. 1, art. 9f, art. 10 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
od 1 lutego 2015 r. wszystkie odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny.
W związku z powyższym wypełniając deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec, należy stosować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny.

 

 

 

K O M U N I K A T

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 87) informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu (art. 6q ust. 2).
Do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dotychczas obowiązującym druku deklaracji nie należy wypełniać pozycji 119, a w pozycji 120 należy wpisać wartość pozycji 118 pomnożonej przez 3.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające ze zmiany przepisów i konieczności dostosowania ich do prawa lokalnego.

 

 

 

Przelew opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwy tylko z konta właściciela nieruchomości - osoby która złożyła "deklarację śmieciową".

 

 DEKLARACJA ŚMIECIOWA - wypełnij, wydrukuj, wyślij! - KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262)

KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych podpisem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235)

 

KLIKNIJ TUTAJ

 

 Wzór zgłoszenia zapotrzebowania na dostarczenie kontenera lub worków na odpady zielone dla nieruchomości zamieszkałych, położonych w zabudowie wielorodzinnej

Kliknij TUTAJ

 

Zapotrzebowanie na kontenery na odpady zielone dla nieruchomości wielorodzinnych należy kierować na adres

zielone.sosnowiec@remondis.pl lub fax: + 48 32 293 80 79


 

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Kliknij TUTAJ

 

 

 

Harmonogram wywozu przeterminowanych i niezużytych lekarstw z aptek na rok 2015

 


 

Stacjonarny punkt odbioru posegregowanych odpadów znajduje sie przy ul. Grenadierów - szczegóły w linku ponizej

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - MZSO sp. z o.o

 

Stacjonarny punkt odbioru posegregownych odpadów znajduje się przy ul. Baczyńskiego 11 - szczegóły w linku poniżej:

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Regulamin

 

 

Mobilny punkt odbioru posegregowanych odpadów na terenie miasta - szczegółowy harmonogram i regulamin w linku poniżej:

 Mobilny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Harmonogram

Mobilny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Regulamin

 

Nr telefonu

Zakres spraw

32 296 07 22

Kierownik Referatu

32 296 07 25

 

Informacje w sprawach:

 • Składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających.

32 296 07 91

32 296 07 83

 

 

 • Zgłaszanie interwencji w sprawie pojemników oraz braku odbioru odpadów komunalnych.
 • Kontrole w terenie zgłoszonych interwencji oraz kontrole selektywnego zbierania odpadów.
 • Informacje w sprawie Akcji „Sprzątanie Świata”.

32 296 07 90

32 296 08 34

 

 

 

 

32 296 08 33

Księgowość

 • Informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ((nadpłaty, niedopłaty).
 • Nadawanie indywidualnych numerów konta bankowego w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Windykacja

·          Informacje o wystawionych upomnieniach z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

·          Tytuły wykonawcze

32 296 07 92

32 296 06 32

 

 

Informacje w sprawach:

 • Toczących się postępowań administracyjnych ws. niezłożenia deklaracji oraz deklaracji, które budzą uzasadnione wątpliwości.

32 296 06 31

Informacje w sprawach:

 •  Sprawozdań półrocznych firm odbierających odpady komunalne
  i sprawozdań kwartalnych firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe,
 • Wpisów i wykreśleń z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - Pobierz uchwałę

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - Pobierz deklarację

 Sprzątali świat

Wykaz aptek odbierających leki przeterminowane

 Informacja o osiągniętych przez Gminę Sosnowiec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

WYKAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYPOZAŻONYCH W POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2014

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 na terenie Miasta Sosnowiec

 


UCHWAŁY

- Uchwała Nr 50/VIIV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA NR 51/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec

- Uchwała Nr 52/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.

- Uchwała Nr 53/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

- Uchwała Nr 54/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - Uchwała Nr 55/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec
- UCHWAŁA NR 458/XXIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sosnowca - UCHWAŁA NR 530/XXXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR 961/LV/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca


Odpady zielone też odbierze miasto

Gmina Sosnowiec poszerza zakres wywozu odpadów komunalnych. Od 1 lipca oprócz odpadów suchych, mokrych oraz szkła Gmina odbierze także odpady zielone.

Czytaj więcej
Ruszają kolejne punkty zbierania odpadow

Ruszają kolejne punkty zbierania odpadow

Z dniem 1 czerwca 2014 r. na terenie miasta Sosnowca rozpoczyna działalność drugi już Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Będzie on zlokalizowany na terenie siedziby Remondis Sp. z o. o. Oddział w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 11.

Czytaj więcej
Co oddamy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Co oddamy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Od 1 lipca przy ul. Grenadierów działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30. jakie odbiera odpady? Czytaj więcej.

Czytaj więcej
Informacja w sprawie aktualnego stanu wdrażania reformy

Informacja w sprawie aktualnego stanu wdrażania reformy "śmieciowej" na terenie Sosnowca

Urząd Miejski w Sosnowcu informuje, że w drodze przetargu na usługę: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” wyłoniona została firma REMONDIS Sp. z o .o., która będzie realizowała odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Czytaj więcej

Nasze śmieci - oświadczenia firm wywozowych

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami firm ALBA Południe Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. oraz ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dotyczącymi ciągłości świadczenia usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych do dnia przejęcia obowiązków przez gminę oraz braku konieczności wypowiadania dotychczas zawartych umów.

Czytaj więcej
Infolinia ws.

Infolinia ws. "reformy śmieciowej”. Dzwoń!

Masz pytania w sprawie „reformy śmieciowej”? Dzwoń pod numer 32 296 07 26.

Czytaj więcej
Nie zapomnij! Złóż deklarację „śmieciową”

Nie zapomnij! Złóż deklarację „śmieciową”

30 kwietnia upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W większości miast deklaracje składane są tylko do końca marca. Sosnowiec jest jednym z nielicznych miast, gdzie termin na złożenie deklaracji mija dopiero 30 kwietnia.

Czytaj więcej
Śmieci - nasza sprawa. Najczęstsze pytania

Śmieci - nasza sprawa. Najczęstsze pytania

Wchodząca w życie od 1 lipca 2013 roku nowa ustawa nakładająca na gminy obowiązek odbierania śmieci od mieszkańców budzi wiele pytań. Jak segregować? Do kiedy składamy deklaracje i kto ją musi złożyć? To tylko niektóre z pytań. Poniżej prezentujemy zestaw najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami.

Czytaj więcej
Śmieci, nasza sprawa. Masz pytania? Dzwoń!

Śmieci, nasza sprawa. Masz pytania? Dzwoń!

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa. Jeśli masz pytania i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Czytaj więcej
Śmieci - nasza sprawa. Oświadczenie firmy Remondis

Śmieci - nasza sprawa. Oświadczenie firmy Remondis

Firma REMONDIS Sp. z o.o Oddział w Sosnowcu oświadcza, że w związku z wejściem w życie kolejnych zapisów Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach nie wymaga od swoich klientów obsługiwanych na terenie Sosnowca, wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów.  Wygaśnięcie umowy nastąpi za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia z dniem, w którym Gmina faktycznie przejmie obowiązek wywozu odpadów.

Czytaj więcej
Śmieci – nasza sprawa. Jak wypełnić deklaracje

Śmieci – nasza sprawa. Jak wypełnić deklaracje

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Zgodnie z nowymi przepisami każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć w gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i wnieść odpowiednią opłatę. Nie wiesz jak wypełnić deklarację? Nic prostszego. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej
Śmieci – nasza sprawa - odcinek 2

Śmieci – nasza sprawa - odcinek 2

„Śmieci – nasza sprawa!” – pod takim hasłem Metropolia Silesia realizuje kampanię promocyjną nowych zasad gospodarki odpadami, które w całej Polsce zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka cyklu "Śmieci - nasza sprawa!"

Czytaj więcej
Śmieci – nasza sprawa - odcinek 1

Śmieci – nasza sprawa - odcinek 1

Śmieci – nasza sprawa!” – pod takim hasłem Metropolia Silesia rozpoczyna kampanię promocyjną nowych zasad gospodarki odpadami, które w całej Polsce zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Czytaj więcej
Miasto bez śmieci

Miasto bez śmieci

Od 1 lipca przyszłego roku miasta będą odbierać od mieszkańców wszystkie śmieci. Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa.

Czytaj więcej