Wtorek, 31 marca 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz.87),
na podstawie art. 1a, art. 6k ust. 3, art. 6o ust. 1, art. 9f, art. 10 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
od 1 lutego 2015 r. wszystkie odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny.
W związku z powyższym wypełniając deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec, należy stosować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny.

 

 

 

K O M U N I K A T

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 87) informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu (art. 6q ust. 2).
Do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dotychczas obowiązującym druku deklaracji nie należy wypełniać pozycji 119, a w pozycji 120 należy wpisać wartość pozycji 118 pomnożonej przez 3.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające ze zmiany przepisów i konieczności dostosowania ich do prawa lokalnego.

 

 

 

 

 

Przelew opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwy tylko z konta właściciela nieruchomości - osoby która złożyła "deklarację śmieciową".

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Kliknij TUTAJ

 

 DEKLARACJA ŚMIECIOWA - wypełnij, wydrukuj, wyślij! - KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262)

KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych podpisem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235)

 

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

  Telefony kontaktowe do firmy Remondis:

 

W sprawie harmonogramu wywozu oraz braku wywozu

32 363 65 94

32 363 65 95

W sprawie wymiany pojemnika

32 363 65 86

 

 

 

Harmonogram wywozu przeterminowanych i niezużytych lekarstw z aptek na rok 2015


 

Stacjonarny punkt odbioru posegregowanych odpadów znajduje sie przy ul. Grenadierów - szczegóły w linku ponizej

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - MZSO sp. z o.o

 

Stacjonarny punkt odbioru posegregownych odpadów znajduje się przy ul. Baczyńskiego 11 - szczegóły w linku poniżej:

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Regulamin

 

 

Mobilny punkt odbioru posegregowanych odpadów na terenie miasta - szczegółowy harmonogram i regulamin w linku poniżej:

 Mobilny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Harmonogram

Mobilny Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Regulamin

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ULOTKĘ

 

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa. To rewolucyjna zmiana, która sprawi, że Sosnowiec będzie czystym miastem!


Nowe regulacje prawne wprowadzają radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zniknie problem dzikich wysypisk czy palenia śmieci w piecu, bowiem za śmieci odpowiedzialna będzie gmina, a każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty.

 

Opłaty za wywóz segregowanych śmieci będą w Sosnowcu na poziomie 12 zł od osoby na miesiąc. Za śmieci nieposegregowane zapłacimy 18 zł od osoby.

 

Gminy pod rygorem kar są obowiązane do ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych biodegradowalnych oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Na dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych gminy mają 1,5 roku.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem specjalnej infolinii

32 296 07 26

 

Po więcej informacji zadzwoń pod wskazane niżej numery telefonów

 

Nr telefonu

Zakres spraw

32 296 07 22

Kierownik Referatu

32 296 07 91

32 296 07 83

 

 • Zgłaszanie interwencji w sprawie pojemników oraz braku odbioru odpadów komunalnych,
 • Informacje w sprawie Akcji „Sprzątanie Świata”,
 • Kontrole w terenie zgłoszonych interwencji oraz kontrole selektywnego zbierania odpadów.

 

32 296 07 25

32 296 06 31

 

Informacje w sprawach:

 • Składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających,
 • Indywidualnych numerów kont bankowych.

 

32 296 07 90

Księgowość.

 • Informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty, zaległości).
 • Nadawanie indywidualnych numerów konta bankowego w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

32 296 06 32

32 296 07 92

 

Informacje w sprawach:

 • Toczących się postępowań administracyjnych ws. niezłożenia deklaracji oraz deklaracji, które budzą uzasadnione wątpliwości,
 • Sprawozdań kwartalnych firm odbierających odpady komunalne
  i opróżniających zbiorniki bezodpływowe,
 • Wpisów i wykreśleń z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

Po 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości nie będą zawierali umów na odbiór odpadów z firmą wywozową. Gmina w drodze przetargu wybierze firmę, z którą zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Do 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości powinni rozliczać się za odbiór odpadów komunalnych z firmami wywozowymi, z którymi mają zawarte umowy. Pomimo, że zmiany zaczną obowiązywać dopiero za kilka miesięcy, trzeba pamiętać, że przed 30 czerwca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z firmą, która odbiera od niego odpady, aby nie ponosić kosztów w podwójnej wysokości, płacąc firmie i gminie. Jednocześnie informujemy, że firma REMONDIS wystosowała w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym informuje, że nie wymaga od swoich klientów obsługiwanych na terenie Sosnowca, wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów. Z oświadczeniem  można się zapoznać klikając TUTAJ

 

Z oświadczeniami podobnej treści wystąpiły także firmy ALBA Południe Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. oraz ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Z ich treścią można zapoznać się klikając TUTAJ

 

Zgodnie z nowym porządkiem prawnym każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć w gminie (na specjalnym formularzu) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i wnieść odpowiednią opłatę.

 

 

 


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - Pobierz uchwałę

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - Pobierz deklarację

 

Sprzątali świat

 


UCHWAŁY

 

- Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec

- Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

- Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec

- Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec

- Uchwała w sprawie wyłączenia cmentarzy

- Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

- Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec

- Uchwała w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec;

- UCHWAŁA NR 899/LIII/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.

- Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec

- Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sosnowca.

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 528/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

WYKAZ APTEK WYPOSAŻONYCH W POJEMNIKI DO ZBIERANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 

HARMONOGRAM WYWOZU PRZETERMINOWANYCH I NIEZUŻYTYCH LEKARSTW Z APTEK NA ROK 2014

 

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYPOSAŻONE W POJEMNIKI DO ZBIERANIA ZUŻYTCH BATERII

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOSNOWIEC ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ SOSNOWIEC POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 


 

Nie wyrzucaj starych ubrań

Wyrzucamy za dużo? Grozi nam brak surowców? Zużyte materiały można przerobić i wykorzystać zanim podda się je procesowi recyklingu!

Czytaj więcej

Odpady zielone też odbierze miasto

Gmina Sosnowiec poszerza zakres wywozu odpadów komunalnych. Od 1 lipca oprócz odpadów suchych, mokrych oraz szkła Gmina odbierze także odpady zielone.

Czytaj więcej
Ruszają kolejne punkty zbierania odpadow

Ruszają kolejne punkty zbierania odpadow

Z dniem 1 czerwca 2014 r. na terenie miasta Sosnowca rozpoczyna działalność drugi już Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Będzie on zlokalizowany na terenie siedziby Remondis Sp. z o. o. Oddział w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 11.

Czytaj więcej
Co oddamy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Co oddamy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Od 1 lipca przy ul. Grenadierów działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30. jakie odbiera odpady? Czytaj więcej.

Czytaj więcej
Informacja w sprawie aktualnego stanu wdrażania reformy

Informacja w sprawie aktualnego stanu wdrażania reformy "śmieciowej" na terenie Sosnowca

Urząd Miejski w Sosnowcu informuje, że w drodze przetargu na usługę: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowiec od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” wyłoniona została firma REMONDIS Sp. z o .o., która będzie realizowała odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Czytaj więcej
Deklaracje „śmieciowe” do 6 maja!

Deklaracje „śmieciowe” do 6 maja!

Urząd Miejski w Sosnowcu informuje, ze deklarację :śmieciowe” można składać kilka dni dłużej bo do 6 maja. Zarówno w czwartek 2 maja jak i w poniedziałek 6 maja Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie pracował od 7:30 do 17.00.

Czytaj więcej

Nasze śmieci - oświadczenia firm wywozowych

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami firm ALBA Południe Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. oraz ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dotyczącymi ciągłości świadczenia usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych do dnia przejęcia obowiązków przez gminę oraz braku konieczności wypowiadania dotychczas zawartych umów.

Czytaj więcej
Infolinia ws.

Infolinia ws. "reformy śmieciowej”. Dzwoń!

Masz pytania w sprawie „reformy śmieciowej”? Dzwoń pod numer 32 296 07 26.

Czytaj więcej
Nie zapomnij! Złóż deklarację „śmieciową”

Nie zapomnij! Złóż deklarację „śmieciową”

30 kwietnia upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W większości miast deklaracje składane są tylko do końca marca. Sosnowiec jest jednym z nielicznych miast, gdzie termin na złożenie deklaracji mija dopiero 30 kwietnia.

Czytaj więcej
Śmieci - nasza sprawa. Najczęstsze pytania

Śmieci - nasza sprawa. Najczęstsze pytania

Wchodząca w życie od 1 lipca 2013 roku nowa ustawa nakładająca na gminy obowiązek odbierania śmieci od mieszkańców budzi wiele pytań. Jak segregować? Do kiedy składamy deklaracje i kto ją musi złożyć? To tylko niektóre z pytań. Poniżej prezentujemy zestaw najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami.

Czytaj więcej
Śmieci, nasza sprawa. Masz pytania? Dzwoń!

Śmieci, nasza sprawa. Masz pytania? Dzwoń!

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa. Jeśli masz pytania i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Czytaj więcej
Śmieci - nasza sprawa. Oświadczenie firmy Remondis

Śmieci - nasza sprawa. Oświadczenie firmy Remondis

Firma REMONDIS Sp. z o.o Oddział w Sosnowcu oświadcza, że w związku z wejściem w życie kolejnych zapisów Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach nie wymaga od swoich klientów obsługiwanych na terenie Sosnowca, wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów.  Wygaśnięcie umowy nastąpi za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia z dniem, w którym Gmina faktycznie przejmie obowiązek wywozu odpadów.

Czytaj więcej
Śmieci – nasza sprawa. Jak wypełnić deklaracje

Śmieci – nasza sprawa. Jak wypełnić deklaracje

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Zgodnie z nowymi przepisami każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć w gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i wnieść odpowiednią opłatę. Nie wiesz jak wypełnić deklarację? Nic prostszego. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej
Śmieci – nasza sprawa - odcinek 2

Śmieci – nasza sprawa - odcinek 2

„Śmieci – nasza sprawa!” – pod takim hasłem Metropolia Silesia realizuje kampanię promocyjną nowych zasad gospodarki odpadami, które w całej Polsce zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka cyklu "Śmieci - nasza sprawa!"

Czytaj więcej
Śmieci – nasza sprawa - odcinek 1

Śmieci – nasza sprawa - odcinek 1

Śmieci – nasza sprawa!” – pod takim hasłem Metropolia Silesia rozpoczyna kampanię promocyjną nowych zasad gospodarki odpadami, które w całej Polsce zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Czytaj więcej
Miasto bez śmieci

Miasto bez śmieci

Od 1 lipca przyszłego roku miasta będą odbierać od mieszkańców wszystkie śmieci. Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa.

Czytaj więcej