– Monitoring miejski i bezpieczeństwo

Klauzula monitoringu

Informacja dot. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Urząd Miejski w Sosnowcu na terenie Miasta Sosnowca na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, tel. 515 041 778 lub 32 296 0 687.
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  Administrator prowadzi monitoring wizyjny, który obejmuje swym zasięgiem teren określony w załączonym do niniejszej klauzuli wykazem kamer. Powyższe ma na celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
  Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie pomocy technicznej.
 5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 6. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 7. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych?
  Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Pliki do pobrania:

Back to top