– Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sosnowiec.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski
41-200 Sosnowiec
Al. Zwycięstwa 20

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część dokumentów (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. oświadczenia majątkowe, oferty) jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej,
 • zamieszczone filmy nie posiadają napisów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG – ang. Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie podwójnego A. Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS – ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie www.sosnowiec.pl należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

 • Internet Explorer: Menu „Widok” > „Rozmiar tekstu”
 • Firefox: Menu „Widok” > „Powiększenie” (Ctrl++)
 • Opera: Menu „Widok” > „Powiększenie”

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny przy al. Zwycięstwa 20

Na terenie obiektu znajduje się 6 wydzielonych miejsc parkingowych dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29 oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone dla rodzin z dziećmi.

 • 6 miejsc parkingowych od strony głównego wejścia do budynku (niepełnosprawni)
 • 1 miejsce dla rodzin z dziećmi od strony wejścia głównego do budynku.

Wstęp do budynku przy al. Zwycięstwa 20 możliwy jest przez pięć wejść (dwa wejścia od strony ul. Mościckiego i 3 wejścia od strony al. Zwycięstwa) Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej (parkingu) i jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy al. Zwycięstwa 20 posiada częściowy dostęp dla osób niepełnosprawnych – komunikacja pionowa odbywa się za pomocą windy dostępnej z poziomu parteru strona lewa do III piętra. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń znajdujących się poniżej parteru, prawego skrzydła parteru oraz IV piętra (schody). W Budynku na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. 3 Maja 33

Na terenie obiektu znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

 • 1 miejsce parkingowe dostępne od strony ul. 3 Maja 33.
 • 2 miejsca parkingowe dostępne od strony ul. Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego.

Wstęp do budynku przy ul. 3 Maja 33 dostępny jest od strony północnej (ul. 3 Maja – wejście główne). Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony południowej (parkingu wewnętrznego). W budynku komunikacja pionowa odbywa się za pomocą dostępnej windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Małachowskiego 3

Na terenie obiektu znajdują się 2 wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29 oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone dla rodzin z dziećmi.

 • 1 miejsce parkingowe dostępne od strony południowej (niepełnosprawni).
 • 1 miejsce parkingowe dostępne przy ul. Małachowskiego 3 (niepełnosprawni).
 • 1 miejsce dla rodzin z dziećmi od strony południowej (parku).

Wstęp do budynku przy ul. Małachowskiego 3 dostępny jest od strony południowej (wejście główne) oraz północnej. Wejście od strony północnej wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku komunikacja pionowa odbywa się za pomocą dwóch klatek schodowych. Budynek nie posiada windy. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest jedynie na parterze budynku.

Budynek przy ul. Mościckiego 14

Na terenie obiektu znajdują się 2 wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29 oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone dla rodzin z dziećmi.

 • 2 miejsca parkingowe dostępne na parkingu wewnętrznym od strony zachodniej.
 • 1 miejsca dla rodzin z dziećmi od strony zachodniej (parkingu wewnętrznego).

Wstęp do budynku przy ul. Mościckiego 14 dostępny jest od strony wschodniej (wejście główne) oraz zachodniej.  Oba wejście wyposażone są w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku komunikacja pionowa odbywa się za pomocą windy dostępnej z poziomu parteru do IV piętra. Winda nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Back to top