– Prawa jazdy, licencje oraz rejestracja pojazdów

PRAWA JAZDY

LICENCJE I ZEZWOLENIA NA TRANSPORT OSÓB I RZECZY

REJESTRACJA POJAZDÓW

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką obowiązani są w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć tut. organowi, dokumenty potwierdzające spełnienie określonych w ustawie wymagań.

Dokumenty w postaci oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii, jakie należy przedstawić:

1.  Zaświadczenie o niekaralności,

2.  Prawo jazdy,

3.  Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

4.  Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

W przypadku nieprzedłożenia wymienionych dokumentów udzielone licencje zachowują ważność, nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.

Back to top