– Świadczenia Opieki Zdrowotnej

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

O wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ubiegać się może osoba, której nie przysługuje ubezpieczenie z innego tytułu, np. ta, która utraciła status osoby bezrobotnej lub nie ma możliwości ubezpieczenia się jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Aby otrzymać ubezpieczenie, należy złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Sosnowca o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 lub w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33. Druki wniosków dostępne są lub na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl lub w Wydziale Zdrowia. Po spełnieniu wymogów zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Prezydent Miasta wydaje decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tel. (32) 296 23 03.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne wydawane jest mieszkańcom Sosnowca, przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji, którzy chcą skorzystać z opieki medycznej a utracili status osoby bezrobotnej, utracili pracę. Ubezpieczenie jest wydawane na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 tekst jednolity z późn. zm.). W takim celu, należy złożyć wniosek w pokoju 408 lub 329, który jest do pobrania w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub na stronie www.sosnowiec.pl. Po złożeniu wniosku jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej i na tej podstawie wydawana jest decyzja. Decyzja jest wydawana na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że o decyzje starają się różne instytucje w imieniu osób zainteresowanych. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oparty jest na zasadzie równego traktowania i zapewnienia ubezpieczonemu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Taka osoba po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, jak również może zgłosić członków rodziny (Art. 67 ust. 2 i 3). Prawo do świadczeń ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tel. (32) 296 23 23.

Back to top