– OZE dla mieszkańców

W dniu 15 maja 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania inwestycji: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Uwaga! (22.04.2022)

W okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający na uczestników projektu w zakresie zakupu i  montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (Pompa ciepła powietrzna pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW).

Szacunkowy, wymagany wkład własny mieszkańca to 2 425 zł, przy założeniu 8% podatku VAT dla  budynków o powierzchni do 300 m2.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE. W naborze nie mogą zostać zgłoszone budynki/budowle, w których jest zarejestrowana bądź prowadzona działalność gospodarcza.

By mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany na listę podstawową i rezerwową niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ekologii w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14, parter, pokój 5A. O  możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała kolejność składanych deklaracji.

Każdy mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do projektu, będzie indywidualnie (telefonicznie) poinformowany o tym fakcie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Naboru

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod numerem telefonu: 32 2960 864 oraz 32 2960 410.

Pliki do pobrania:

Uwaga! (15.12.2021)

Informujemy, że w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 05 stycznia 2022 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający na uczestników projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (kotły na pellet o mocy 13 kW i 16 kW). Szacunkowy, wymagany wkład własny mieszkańca to 3.320 zł, przy założeniu 8% podatku VAT dla budynków o powierzchni do 300 m2.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE. W naborze nie mogą zostać zgłoszone budynki/budowle, w których jest zarejestrowana bądź prowadzona jest działalność gospodarcza.

By mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany na listę podstawową i rezerwową niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14, 1 piętro, pokój nr 107. O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała kolejność składanych deklaracji.

Każdy mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do projektu, będzie indywidualnie (telefonicznie) poinformowany o tym fakcie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Naboru.

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod numerem telefonu: 32 2960 864 oraz 32 2960 410.

Pliki do pobrania:

Uwaga! (13.04.2021)

1 marca br. podpisano umowy z wykonawcami w ramach projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Podpisane umowy dotyczą realizacji projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet. Wybrani wykonawcy to: SOLARTIME Sp. z o.o.(kolektory słoneczne), Hymon Energy Sp. z o.o. (instalacje fotowoltaiczne) oraz Ergo Ekologia Sp. z o.o. (instalacje z kotłem na pellety).

W zakresie części dotyczącej pomp ciepła do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zostało wniesione odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego montażu pomp ciepła. W związku z tym montaż pomp ciepła zostanie rozpoczęty po rozstrzygnięciu odwołania. Powyższe okoliczności wynikają z praw przysługujących wykonawcom zgodnie z aktualnym stanem prawnym i są one niezależne od działań Gminy. O wynikach rozstrzygnięcia poinformujemy Państwa po przekazaniu informacji przez KIO. Aktualnie odbywa się etap związany z projektowaniem instalacji, w związku z czym możliwy jest kontakt przedstawicieli wykonawców z Państwem w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Na miejscu wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

 1. Faktura za energię elektryczną (za okres rozliczeniowy).
 2. Umowa z zakładem energetycznym, bądź potwierdzenie mocy przyłączeniowej.
 3. Raport z inspekcji terenowej wykonanej przez firmę DoEko Group.
 4. Projekt budynku z wyszczególnieniem rzutu dachu z góry (jeżeli klient posiada).

Podczas wizji lokalnej na miejscu zostanie przedstawione do podpisu pełnomocnictwo upoważniające firmę HYMON Energy Sp. z o.o. do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej dot. przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej operatora sieci dystrybucyjnej (OSD – zakład energetyczny dostarczający prąd). Upoważnienie może zostać udzielone tylko i wyłącznie przez osobę widniejącą na fakturze za energię elektryczną jako „Nabywca”. Przypominamy, że aby przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci energetycznej konieczne jest posiadanie umowy kompleksowej (na dystrybucję i sprzedaż) z operatorem systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny). W przypadku kiedy dostawy energii oparte są o 2 umowy (dystrybucja i sprzedaż), koniecznym jest zawarcie umowy kompleksowej z operatorem systemu dystrybucyjnego. Ponadto warunkiem koniecznym przyłączenia instalacji jest aby dla każdej lokalizacji moc przyłączeniowa (nie mylić z mocą umowną), była co najmniej równa mocy instalacji fotowoltaicznej. W przeciwnym przypadku trzeba będzie zwrócić się o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

W przypadku instalacji kolektorów słonecznych prosimy o wstępne przeanalizowanie lokalizacji zbiornika i kolektorów.

Informacje pomocne w tym celu:

 • Wymiary zbiornika (średnica x wysokość):
  • 250L 67x130cm,
  • 300L 67x162cm,
  • 400L 70x175cm.
 • Nad zbiornikiem musi zostać min. 20cm wolnej przestrzeni ze względu na dostęp do anody tytanowej.
 • Zbiornik może zostać podłączony do dodatkowego źródła ciepła (kocioł na paliwo stałe/gaz).
 • Wymiary 1 kolektora (wysokość x szerokość): 202x101cm.
 • Montaż kolektorów jest dopuszczalny tylko w kierunku południowym. Maksymalne odchylenie od południa wynosi 45°.
 • Kolektory muszą być zamontowane w jednej linii.
 • Doprowadzenie mediów (przyłącze wody ciepłej, przyłącze wody zimnej, przyłącze dodatkowego źródła ciepła, gniazdo elektryczne) do pomieszczenia montażu zasobnika jest obowiązkiem Państwa.
 • Dokładna lokalizacja urządzeń zostanie ustalona z Państwem podczas wizyty pracownika firmy SOLARTIME Sp. z o.o. w miejscu montażu instalacji.

Przypominamy, że wykonawcy nie pobierają żadnych wynagrodzeń za podejmowane czynności – wszelkie rozliczenia należy regulować poprzez wpłaty na konto Gminy Sosnowiec podane w podpisanej Umowie organizacyjno-finansowej, zgodnie z zasadami w niej określonymi. Ewentualne pytania można kierować pod nr telefonu: 32 296-08-25.

Uwaga! (04.11.2020)

16 października br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie jednego z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. W związku z powyższym, przetarg zostanie w najbliższym czasie przekazany Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem jego sprawdzenia. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą. Informujemy, iż w związku z wykluczeniem wykonawcy z części dotyczącej pomp ciepła, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponowny przetarg. O kolejnych wydarzeniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Uwaga! (24.09.2020)

Szanowni Państwo, Uczestnicy programu OZE!

W związku z faktem złożenia kolejnego odwołania przez jednego z Wykonawców, pragniemy poinformować, że sprawa ponownie będzie rozstrzygana przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie.

Powyższe okoliczności wynikają z praw przysługujących wykonawcom zgodnie z aktualnym stanem prawnym i są one niezależne od działań Gminy. Wobec tego w dalszym ciągu brak jest możliwości wiarygodnego określenia terminu podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami. Umowa ta jest konieczna do rozpoczęcia montażu instalacji.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informowali.

Uwaga! (20.07.2020)

Szanowni Państwo, Beneficjenci programu OZE

w związku z uwzględnieniem wniesionego przez jednego z Wykonawców odwołania, Lider projektu – Gmina Zawiercie przeprowadziła ponowną procedurę wyboru Wykonawcy. Zgodnie z prawem, od tego rozstrzygnięcia, Wykonawcy także mogą się odwołać. W związku z tym, w dniu 6 lipca br. wpłynęło kolejne odwołanie Wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na to, czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu rozstrzygnięcia przez KIO.

Ze względu na fakt, że powyższe okoliczności są niezależne od działań Gminy i nie ma ona na nie wpływu, brak jest możliwości, na tym etapie, wiarygodnego określenia terminu podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami. Umowa ta jest konieczna do rozpoczęcia montażu instalacji.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informowali.

Uwaga! (13.05.2020)

Informacja dla Mieszkańców Sosnowca, którzy uczestniczą w projekcie dotyczącym dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł ciepła.

W ramach projektu dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii dokonano wyboru wykonawców, którzy zajmą się dostawą i montażem instalacji OZE. Zanim Gmina przystąpi do podpisywania umów, zamówienie zostanie sprawdzone przez Urząd Zamówień Publicznych.

Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, przysługiwało prawo wniesienia odwołania dotyczącego tego rozstrzygnięcia, z którego skorzystały.

Odwołania rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza. Niestety ze względu na panującą pandemię COVID‑19 Krajowa Izba Odwoławcza czasowo zawiesiła orzekanie, natomiast po jego wznowieniu sprawy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

To sprawia, że w tej chwili nie możemy ustalić daty podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami, co jest konieczne do rozpoczęcia montażu instalacji. Dlatego realizacja projektu wydłuży się poza rok 2020.

Wszystkie deklaracje i umowy z mieszkańcami są ważne, nie musicie Państwo wykonywać żadnych kroków, składać żadnych dodatkowych pism. O kolejnych wydarzeniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Uwaga! (18.03.2020)

W związku z ograniczeniami dot. kontaktów z pracownikami Urzędu informujemy, że aktualnie w ramach projektu trwa badanie i ocena złożonych przez wykonawców ofert na montaż instalacji OZE.

Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest, po zakończeniu obligatoryjnej dla tego typu inwestycji kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z uwagi na ograniczony obszar działalności Urzędu Zamówień Publicznych, określenie terminu przeprowadzenia kontroli oraz czasu jej trwania jest utrudnione.

Równolegle trwają prace związane z przygotowanie umów dla osób z tzw. listy rezerwowej.

Co do dalszych działań będziemy Państwa na bieżąco informować. W przypadku konieczności podpisania dokumentów będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktować poprzez wskazane w deklaracjach nr telefonów i adresy e-mailowe.

Uwaga! (29.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową lub umowę warunkową (dla osób znajdujących się na liście rezerwowej) w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu: we wtorek – 29 października do godziny 17:00.

Uwaga! (21.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową lub umowę warunkową (dla osób znajdujących się na liście rezerwowej) w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu:

 • 22.10.2019 (wtorek) do godziny 17:30 (pokój 329),
 • 23.10.2019 (środa) do godziny 17:00 (pokój 320),
 • 24.10.2019 (czwartek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320),
 • 25.10.2019 (piątek) do godziny 15:30 (pokój 329).

W przypadku gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli umowa musi być podpisana przez wszystkich, którzy widnieją w księdze wieczystej. Możliwe jest dołączenie pełnomocnictwa od osób, które nie mogą się stawić osobiście, a którego wzór jest dostępny poniżej – pod informacją z dnia 2 października br.

Uwaga! (14.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu:

 • 15.10.2019 (wtorek) do godziny 17:30 (pokój 329),
 • 16.10.2019 (środa) do godziny 17:00 (pokój 320),
 • 17.10.2019 (czwartek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320),
 • 18.10.2019 (piątek) do godziny 15:30 (pokój 329).

Uwaga! (04.10.2019)

Osoby chcące podpisać umowę organizacyjno-finansową lub złożyć deklarację na listę rezerwową w ramach projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul, Mościckiego 14, do pokojów 320 oraz 329 (piętro III), również po godzinach pracy Urzędu:

 • 04.10.2019 (piątek) do godziny 15:30 (pokój 329),
 • 07.10.2019 (poniedziałek) do godziny 18 (pokój 329 i 320),
 • 08.10.2019 (wtorek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320),
 • 09.10.2019 (środa) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320),
 • 10.10.2019 (czwartek) do godziny 17:30 (pokój 329 i 320),
 • 11.10.2019 (piątek) do godziny 15:30 (pokój 329).

INFORMACJA DLA OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ ORGANIZACYJNO-FINANSOWĄ (02.10.2019)

Poniżej załączamy wzór pełnomocnictwa dla osób trzecich do reprezentowania właściciela nieruchomości przy dokonywaniu wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji objętej projektem „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” dotyczącego budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu OZE (30.09.2019)

Informujemy, że Gmina Sosnowiec rozpoczęła podpisywanie umów organizacyjno-finansowych z Mieszkańcami Sosnowca. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy o dofinansowanie tego projektu.

By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno – finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Raport z inspekcji terenowej.

Każdy mieszkaniec, który został zakwalifikowany do projektu, będzie indywidualnie (telefonicznie) poinformowany o czasie i miejscu podpisania umowy.

UWAGA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY! (30.09.2019)

Poniżej przedstawiamy wzór umowy pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami dotyczącej montażu instalacji OZE w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Umowa będzie podpisywana w Urzędzie Miasta, do którego każdy z uczestników projektu zostanie zaproszony. Termin podpisania będzie ustalany indywidualnie przez pracowników Urzędu, którzy będą się kontaktować z uczestnikami projektu pod nr telefonów lub adresy, które zostały podane w deklaracjach uczestnictwa.

Pliki do pobrania:

Inwestycja realizowana jest w ramach IV Osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

Liderem projektu jest Gmina Zawiercie, partnerami w projekcie są Gminy: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec oraz Szczekociny.

WYDATKI KWALIFIKOWANE CAŁEGO PROJEKTU: 63 923 973,47 zł

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE DLA CAŁEGO PROJEKTU: 53 056 897,98 zł

WYDATKI CAŁOWITE PROJEKTU: 70 959 960,66 zł

Zakres projektu obejmuje łącznie zakup i montaż: 2034 instalacji fotowoltaicznych, 1068 instalacji kolektorów, 250 pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej, 442 pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz 162 kotłów na biomasę. Realizacja projektu ma na celu redukcję CO² odprowadzanego do atmosfery , jak również wywrze pozytywny efekt w postaci redukcji pyłów zawieszonych PM10.

Zadanie wykona Wykonawca lub Wykonawcy, którzy wyłonieni zostaną w drodze zamówienia publicznego.

Pula środków przypadająca z funduszy europejskich na Sosnowiec to 8 488 083,20 zł, natomiast wydatki całkowite to 11 215 633,10 zł (dane z wniosku o dofinansowanie).

Back to top