– Program STOP SMOG


W dniu 9.09.2020 r. zawarto porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020r. poz. 2127). Przedmiotem Porozumienia jest współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych obejmujących m. in. wymianę bądź likwidację urządzeń lub systemów grzewczych oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze. Porozumienie zawarto na okres do dnia 9 września 2023 r.

Gmina planuje objęcie Programem 30 budynków jednorodzinnych najmniej zamożnych mieszkańców miasta (kryteria dochodowe).

Pomoc może zostać udzielona osobie, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa,
  • jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (ok. 2100 zł netto/osobę) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (ok. 1500 zł netto/osobę) w gospodarstwie wieloosobowym oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym,
  • posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), nieprzekraczające kwoty 53 tys. zł, z wyłączeniem wartości budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne i nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem. Środki własne oraz zasoby majątkowe to np. nieruchomości, ruchomości np. samochody, zgromadzone środki pieniężne itp.

Ponadto, osoby spełniające powyższe kryteria zobowiązane są do udostępnienia budynku/lokalu mieszkalnego w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym inwentaryzacji budynku do celów projektowych i audytu energetycznego, a także w celu przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych.

Przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji prowadzone będą coroczne kontrole przez Gminę w celu przeprowadzenia weryfikacji utrzymania efektów przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Co oznacza, że instalacja winna być eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, nie można urządzeń demontować ani dekompletować. Nie wolno w instalacji spalać odpadów.

W okresie 5 lat nie można sprzedać budynku ani jego części, ani dodać nowego współwłaściciela.

Stwierdzenie nieprawidłowości skutkuje zwrotem otrzymanego dofinansowania.

W ramach realizacji Programu przewiduje się wymianę lub likwidację przestarzałych systemów grzewczych w 100% budynków objętych porozumieniem.

Całkowity koszt realizacji Porozumienia: 1 590 000,00 zł.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego dla jednego budynku nie może przekroczyć 53 000,00 zł.

5% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego stanowi wkład własny mieszkańca.

Back to top