– Nie truj sąsiada – kontrola pieców

Zgłoszenia należy kierować pod tel. 986 lub (32) 296 0 654

Informujemy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sosnowcu w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub zauważenia wprowadzenia nadmiernej emisji dymu do powietrza podejmują następujące działania:

  1. Przeprowadzają szczegółową kontrolę sprawdzając czy nieruchomość wyposażona jest w pojemniki na odpady, czy odpady składowane są w pojemnikach itp. Brak pojemników, czy też składowanie odpadów poza pojemnikami stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z uchwałą nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.06.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
  2. W przypadku nadmiernej emisji dymu do powietrza istnieje możliwość ukarania właściciela nieruchomości za zanieczyszczanie miejsc publicznych. Prawo ochrony środowiska definiuje zanieczyszczenie jako emisję, a dopuszczenie do nadmiernej emisji dymu w miejscach publicznych stanowi wykroczenie wskazane w art. 145 Kodeksu wykroczeń.
  3. Nadmierna emisja dymu w rejonie dróg może również powodować utrudnienie w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie z art. 90 Kodeksu wykroczeń.
  4. Istnieje również możliwość wykonywania kontroli na terenie prywatnych nieruchomości w zakresie sprawdzenia czy w piecach spalane są odpady. W tym celu niezbędne jest jednak posiadanie imiennego upoważnienia Prezydenta, o którym mowa w art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Straż Miejska w Sosnowcu w celu prowadzenia kompleksowych kontroli w w/w zakresie podpisała umowę o współpracy z firmą Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kokotek 4 w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciele w/w firmy pełniąc rolę rzeczoznawców będą mogli prowadzić wspólnie ze strażnikami kontrole i pobierać m.in. próbki popiołu do kontroli. Termiczne przekształcanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi stanowi wykroczenie z art. 191 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn., zm.). Z kolei zgodnie z art. 225§1 Kodeksu karnego „kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Back to top